งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 000235
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิสิฐ    อัปมะโห
2. เด็กหญิงอรทัย    ภูดวงตา
3. เด็กหญิงภัทราพร    จันนา
1. นายณัฐพงษ์    รามสีดา
2. นายประยูร    ขูรีรัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................