งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 000023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    มะดาศรี
2. เด็กชายนนธวัฒน์    บานเงิน
3. เด็กหญิงเสาวณี    ทายัง
1. นายไพชยนต์    จิณรักษ์
2 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปรารถนา    ภูบาลชื่น
2. เด็กชายเทพประทาน    พุทธปัญโญ
3. เด็กชายพรทวี    พรมจันทร์
1. นางสาวอุษณีย์    เศรษฐกิจ
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใยไธสง
2. เด็กชายวีระพงษ์    พุทธตาเต
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    ปิดตามานัง
1. นางสกุุล    คำพิพจน์
2. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนฤทัย    สุนทวงษ์
2. เด็กหญิงอัมพร    สายสิงห์
3. เด็กหญิงกุ้ง    ภูตะดา
1. นายเสนีย์    ศรีสุนทร
2. นางวิมลรัตน์    ภัทราบุญญากุล
5 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจิตกร    บัวบาน
2. เด็กชายณัฐกร    มะปะเม
3. เด็กชายมณู    นามเหลา
1. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
2. นางยุพา    ชาวพงษ์
6 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัสดา    จีระออน
2. เด็กหญิงกาญจนา    จีระออน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์    เกี้ยวกั้น
7 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพรพิสิทธิ์    จันขุนทด
2. เด็กชายเอกพล    สุวรรณกูฏ
3. เด็กหญิงธิดา    เมสัง
1. นายสฤษดิ์    สุทธิยา
2. นางศิริพร    สุทธิยา
8 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมินตรา    ปทุมสัน
2. เด็กหญิงสุภาพร    บุญยรัตน์
3. เด็กหญิงมยุรี    ประกายสี
1. นางสาวศิวารัตน์    ประจุดทะเก
2. นางสาวอุลัยภรณ์    ประสีระเก
9 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    บาลโส
2. เด็กชายสิทธิพร    จันสนิท
3. เด็กชายกิตติพงษ์    วงศ์วิริยะ
1. นายบุญจิตร    มหาโคตร
2. นางสาวรัตนา    ประกอบนันท์
10 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัต    หม้อยา
2. เด็กหญิงชนิดา    พานิชย์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    แก่นไธสง
1. นายถวิล    สืบสุนทร
2. นางพิสมัย    ยกน้อยวงษ์
11 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติกร    แสงอรุณ
2. เด็กชายบัญญัติ    พลจารย์
3. เด็กชายอธิคม    เชาระกำ
1. นายบุญมา    พงษ์พยัคฆ์
2. นางสาวนารี    นิทรัพย์
12 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายภานุกร    จีระออน
2. นายวีระศักดิ์    พลธรรม
3. นายชยันต์    ยูพา
1. นางสนอง    พรมโนนศรี
2. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    อะมะมูล
2. เด็กหญิงศศิธร    ปัตตังทานัง
3. เด็กหญิงลลิตา    แสงสารพัด
1. นางประไพพร    โยวผุย
2. นางเพ็ญศรี    ลาวงศ์
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริภา    วงสุริยะ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุพะกำ
3. เด็กหญิงปัทมา    ยิ้มศรี
1. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
2. นางชูศรี    นนทะนำ
15 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัชณิชา    จันทะขาน
2. เด็กหญิงสุทัดตา    พะวัดทะ
3. เด็กหญิงจิตรสินี    ชิณวงศ์
1. นายพิสิษฐ์    เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์    ลาหนองแคน
16 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    มือขุนทด
2. เด็กหญิงนาตยา    เจริญสุข
3. เด็กชายวัชรพงษ์    คำเขื่อนแก้ว
1. นางพันทิพา    ปัจจังคะตา
2. นายเผด็จ    คำคูณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................