งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 000022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    ผ่องอุดม
2. เด็กหญิงพรรณทิพา    อันทรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อุดมแก้ว
1. นายนิพนธ์    ศรีวิโรจน์
2. นางคณิตถา    เทียมจัตุรัส
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอัศวิน    พรมบุบผา
2. เด็กชายกิตติ    ปะวะถา
3. เด็กชายทิวากร    ทำนานอก
1. นายบุญถม    คำพิพจน์
3 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปภัสสวดี    จุตตา
2. เด็กหญิงพรนภัทร    วงศ์จิรชกุล
3. เด็กหญิงขนิษฐา    อันชื่น
1. นางสุนิสา    เบ้าหนองบัว
4 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดนัย    ซ้ายก่า
2. เด็กชายนพดร    อาษานอก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    ธนะประเวศน์
1. นางพูนพิศ    อุ่นศิริวงศ์
2. นายประวัติ    ศิริวงษ์
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    มิเล
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงยุพาวรรณ    แช่มรัมย์
1. นางปราณี    แสนเมืองแก้ว
2. นางพิสมัย    ไชยหงษา
6 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปราโมทย์    ไหยะโก
2. เด็กหญิงพิมพิลา    ผลสง่า
3. เด็กหญิงสุดธิตา    เทียบเพชร
1. นายประชิต    ขจรไชยา
2. นางเกศศิริ    ปัดตาปัดโต
7 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีรยุทธ    โยธิบาล
2. เด็กชายนนทกาญจน์    น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร    น้อยจันวงษ์
1. นายปิยพงษ์    น้อยหลุบเลา
2. นางสาวณัฐวรรณ    พันบุญมา
8 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    น้อยจันวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงงาม
3. เด็กชายพินิจนันท์    ประทุมมี
9 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนภัทร    หน่อทองหลาง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    มะปะเม
3. เด็กชายธนสิทธิ์    เครือบุญสินธุ์
1. นายนิกรณ์    วรรณปะโพธิ์
2. นายวิเชษฐ    นันทเสนา
10 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงคณิศรา    ปาปะขัง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    กวนฮางฮอง
3. เด็กหญิงศรุตา    น้อยศรี
1. นางวิมลวัลย์    อักษรพิมพ์
2. นางประนอม    เที่ยงธรรม
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    พลภูเมือง
2. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่อนทุม
3. เด็กชายสุทธิพร    จันภักดิ์
1. นายทองคำ    คำดำ
2. นางจุไรรัตน์    ภูดวงจิตร์
12 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวัชรี    ขุนพินี
2. เด็กชายนนทิวากร    ครองสม
3. เด็กชายนันทวัฒน์    ปะโกสันตัง
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุรนันท์    แต้มทอง
2. เด็กหญิงศศิภา    คำทอง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สมภักดี
1. นายถวิล    สืบสุนทร
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ์    ระพือพล
2. เด็กชายนรากร    ปาติสัตย์
3. เด็กชายพันธ์กร    โพธ์ชัยเลิศ
1. นายประยูร    เที่ยงธรรม
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวุฒิกรณ์    กองแก้ม
2. เด็กชายปรมินทร์    หอมหวน
3. เด็กชายชิตพรรณ    ลีหล้าน้อย
1. นายสุมิตร    พินิจ
16 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    สมภักดี
2. เด็กชายยงยุทธ    หวังเจริญ
3. เด็กชายศุภสันต์    พันธ์จันทร์
1. นายสมพร    แข็งพิลา
17 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    สาฆ้อง
2. เด็กชายบริวัฒน์    ช้างแย้ม
3. เด็กชายเทพฤทธิ์    ภารวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................