งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 000021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    จินโจ
2. เด็กหญิงกิตติภาพร    อัปการัตน์
1. นายชูเกียรติ    ปะเสทะกัง
2. นายเสน    ธนบุรี
2 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอพิทักษ์    กงซุย
2. เด็กชายฐานะ    ทิพย์อำนวย
1. นายรังสรรค์    นันทะแสน
2. นางอรสร    เผ่าฉนวน
4 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวปพิญญา    ศรีสมศักดิ์
2. เด็กชายชัยยันต์    กูนา
1. นางปรีดาวรรณ    ถั่วอรัญ
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    กิ้นโบราณ
2. เด็กชายชินดนัย    พุทไธสง
1. นายอดุล    สุรวาทกุล
2. นายคงศักดิ์    ปักกาเวสา
6 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรณฤทธิ์    รางศรี
2. เด็กชายอนันต์    มาเย็น
7 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    อินทะ
2. เด็กชายบัณฑิต    พลหนุ่ย
1. นางดาราวรรณ    ดวงมาลัย
2. นายสุพจน์    ชาวหนอง
8 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจันทรา    อาระโน
2. เด็กหญิงอารียา    เจียไธสง
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน    ฝาแก้ว
9 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ห่านคำวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล    วัฒโก
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปรียาพร    บิลโภชน์
2. เด็กหญิงรัตน์ติยากร    อินอ่อน
1. นายทองชัย    ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี    ภูตะลุน
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิกร    แสนสัญญา
2. เด็กหญิงชริสรา    วรสิทธิ์
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
2. นางนิภา    รัตนพร
12 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    หงษา
2. เด็กหญิงชญาดา    รังศิริ
1. นางดรณี    ปะสังติโย
2. นางกุลธิดา    ภารวงษ์
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายอิทธศักดิ์    สังสุวรรณ
2. เด็กชายธราเทพ    กลึงเหลี่ยม
1. นางสาวสุภาพร    การบรรจง
2. นางเอมอร    อุปเทห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................