งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 000020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ    ไขศรี
2. เด็กหญิงพรประสพ    ไชยกิจ
1. นางสาวกุสุมา    โกษาทอง
2. นางเนตรดาว    ศรีพงษ์
2 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    นาราษฎร์
2. เด็กหญิงขวัญธิดา    หงษ์สาพันธ์
1. นางสาวมนัสนันท์    ปะสาวะเท
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สุทธิสา
2. เด็กชายจีรสิน    ติ๊บนวล
1. นายนิพนธ์    ใบสน
2. นางสาวสุปรียา    ภูขาว
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภานุพงษ์    จะริรัมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา    ผูกมั่น
1. นางชุลีกร    ประสาทาเส
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลาธิ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มาพร
1. นายปริญญา    ระถี
2. นายสุนันท์    ประทุมเมศ
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเฉลิม    โอบอ้อม
2. เด็กชายศรันย์    ประทุมตรี
1. นายนพรัตน์    เมิกข่วง
7 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรชนก    ลาภา
2. เด็กชายมินชา    ดาประชัน
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    มุกดาตระกูล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    มะลิกัน
1. นายวิระพงษ์    ปะนามะเส
2. นางพิรุณมาศ    ประเสริฐโส
9 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะวดี    รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร    ปินะกะเส
10 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลณิชา    ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา    เจริญดี
1. นายเชาวฤทธิ์    อาระหัง
2. นางอาภรณ์    มะปะเข
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนพรัตน์    โพธิ์กระสัง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    มีวิธี
1. นายสมหมาย    สุทธิเภท
2. นางสมสมัย    จันทร์แทน
12 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประภานิช    พันธุเมต
2. เด็กชายฤทธิเดช    คำทุม
1. นางสาธุตา    เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา    นาครัตน์
13 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    นามจำปี
2. เด็กชายวีระชัย    ภูวงษา
1. นายนิรันดร์    ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน    หนองสี
14 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    ผ่องลุนนิต
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ภาวรศรี
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    ติปัน
2. เด็กหญิงรัชดาพร    วันทะวงษ์
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ    อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา    เสนา
16 โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงชลดา    นุชบ้านป่า
1. นางวรรัตน์    สุวรรณศรี
2. นางคำตัน    บัวไชยยา
17 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชนะศักดิ์    พลจุรี
2. เด็กชายธนากร    สิมะลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................