งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 000002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริธิดา    ด่านแก้ว
2. เด็กชายวรวิทย์    ทัตโร
1. นางสาวอุ่นเรือน    ธิวรรณ
3 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    แวงดงบัง
2. เด็กหญิงพิชญาภา    แสงแก้ว
1. นายประหยัด    พลละคร
2. นางอรอุมา    แก้วสิยา
4 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปินะถา
2. เด็กชายบูรพา    อินทร์ปัญญา
1. นางสาวพรยุภา    วงศ์วิลาศ
5 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิชิตา    ร่มรื่น
2. เด็กหญิงวิชิดา    ร่มรื่น
1. นายประจักษ์    เทียงดาห์
6 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรณชัย    จันแก้ว
2. เด็กชายภูธเนตร    พลพิทักษ์
1. นายภูวไนย    ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร    ซ่อนกลาง
7 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักพรรดิ์    ตอเสนา
2. เด็กชายธนาภูมิ    เสียงใส
1. นางมนิดา    สุชาติพงศ์
2. นางรัตนา    สืบเมืองซ้าย
8 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพัฒนากร    ทองบ่อ
2. เด็กชายวีรวัฒน์    หวัดวาปี
1. นางสาวณัฐวรรณ    พันบุญมา
2. นายนราวุธ    โคนะโร
9 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    ทองย่อม
2. เด็กหญิงพรภิมล    ผ่อนตาม
10 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดลนรินทร์    หลักคำพันธ์
2. เด็กหญิงปัณพร    โรมวาปี
1. นางจันทร์ฉาย    ปักเขตานัง
2. นางทองสุข    สุธรรมมา
11 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทรงธรรม    มิเล
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิ้งโคตร
1. นางสมสมัย    จันทร์แทน
2. นายสมหมาย    สุทธิเภท
12 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปองขวัญ    อินทร์ไชย
2. เด็กหญิงวรัญญา    พันเชื้อ
1. นายวรากร    ปะตังทะโล
2. นางดารุณี    มัดถาปะโท
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเรืองชัย    ไปวันเสาร์
2. เด็กหญิงกรกนก    ประทิพอาราม
1. นางวราภรณ์    เย็นวัฒนา
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายบุรินทร์    พิมพล
2. เด็กหญิงสุภัตรา    นันทชาด
1. นางสาวธัญญรัตน์    อัฐิปา
2. นางสาวกฤษณา    วงศ์คำจันทร์
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    อันทะริน
2. เด็กหญิงณันฐพร    อุดมศักดิ์
1. นายไพรัตน์    แก้วฤทธิ์
2. นางกาญจนา    จูศรี
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนิษฐา    พานมาต
2. เด็กหญิงจินตวีณ์    อันเวลา
1. นางเพ็ญพัชชา    เสนา
2. นางสาวเพชรศิริวรรณ    อินธิสาร
17 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิณภัส    สีโท
2. เด็กหญิงกิตติกานต์    ช่างการนอก
1. นางละมุด    ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี    บุญถม
18 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................