งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 000191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสัญพิชญ์    บุญทะระ
2. เด็กชายอดิศร    อะมะมูล
1. นางจุรีวรรณ    นิไทรโยค
2. นางสุรีพร    โสภา
3 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพุฒิพงษ์    บุญครอบ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    พินกอคำ
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
2. นางทุติยา    ธูปขุนทด
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิพนธ์    พันทองหล่อ
2. เด็กชายธนพล    โหมกหอม
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................