งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิริวัฒน์    บุตรไธสง
2. เด็กหญิงชนาพร    เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริยากร    ชื่นจิตต์
1. นางพรไพร    ภูลายใบ
2. นายธีระศักดิ์    นพเก้า
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวณัฐมล    สุนทะวงษ์
2. นางสาวไพจิต    หมื่นพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์    ทอนโพธ์ิแก้ว
1. นายเสนีย์    ศรีสุนทร
2. นางบัวไข    รุจิรเมธากุล
3 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    ตะสุ้ย
2. เด็กหญิงธนัญญา    ภัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงกณิกา    อำนาจ
1. นายโสภัณ    รักษาพันธ์
2. นางสุรพิน    รักษาพันธ์
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอุไร    เสไธสง
2. นางสาวมณีรัตน์    พิมพ์ภักดี
3. เด็กชายนนทกร    กดไธสง
1. นางพรทิพย์    โมกศรี
2. นางพิสมัย    ยกน้อยวงษ์
5 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ยุทไธสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา    ลาหนองแคน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    จันทโชติ
1. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
2. นายสุพล    แสงกะลา
6 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกุล    เกวิโก
2. เด็กหญิงญาณิศา    สุขยา
3. เด็กหญิงสนธิญา    สัมมาสาโก
1. นางสายศิลป์    เจริญพันธุวงศ์
2. นางลัดดา    อาปัดชิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................