งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    สร้างนานอก
2. เด็กชายยอดชาย    ทองลาย
3. เด็กชายสหภาพ    ปุริทำเม
1. นายวัชระพงษ์    สุพรรณรัง
2 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวันชนะ    ปิจจะโร
2. เด็กหญิงกชกร    สืบกินร
3. เด็กหญิงวิภา    ศรีนวล
1. นางรุ่งอรุณ    ดวงวรรณลี
2. นางสาวฤดีพร    กลับสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................