งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 000184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจีระศักดิ์    ปรองผดุง
2. เด็กชายมินธาดา    โพธิ์รินทร์
1. สิบเอกอดุลย์    พานเมือง
3 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    เข็มงาม
2. เด็กชายภานุพงษ์    เอี่ยมไธสง
1. นายบรรลุ    เทศสาย
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทวยจันทร์
2. เด็กชายวัชรกร    ณะสีแสง
1. นายเจริญพล    ประทุมเมศ
2. นางสาวปนัดดา    ธนกิจโสภณ
5 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไกรภพ    ไปพรมราช
2. เด็กชายวิทวัส    ดำรงกิจเจริญ
1. นายไพโรจน์    โคตรพัฒน์
6 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรัชพล    ทานอก
2. เด็กชายสราวุธ    ศาลางาม
1. นายสราวุฒิ    วงศ์ภาคำ
7 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปิยวัติ    เขียวอุตสา
2. เด็กชายภูชิต    สำราญดี
8 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย    แป้นประโคน
1. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์    ก้านสรรไชย
9 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิรุติ    อัปมระกัง
2. เด็กชายพศิทฐ์    พันธ์โนราช
1. นายสมหมาย    สุทธิเภท
10 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    สีละมี
2. เด็กชายวัชราวุธ    สุขเกษมศิลป์
1. นางเยาวรัตน์    ชินภักดี
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จ้อยนุแสง
2. เด็กชายนภปฎล    หมื่นแก้ว
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีระพงษ์    พิมพ์ภักดี
2. เด็กชายเดชดนัย    ยานแก้ว
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
2. นางทุติยา    ธูปขุนทด
13 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคีตภัทร    คำกองแก้ว
2. เด็กชายกาณวัฒน์    คลังแสง
1. นายสมจิตร    โนศรี
14 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยุติธร
2. เด็กชายมงคล    ปะนัดตา
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................