งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 000181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอิสรา    วงศ์ประโคน
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ปะตังเวโส
1. สิบเอกอดุลย์    พานเมือง
3 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ไวยมงคุณ
2. เด็กชายวชิรวิทย์    บุญสวัสดิ์
1. นายธนุชัย    ดาหาญ
2. นายสมจิต    ดงอุทิศ
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ภาษี
2. เด็กชายพีรพันธ์    คำมก
1. นางอัชรีย์    ประวัณเนย์
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    คุณอำสา
2. เด็กชายมนตรี    คาธิพาที
1. นางสาวปนัดดา    ธนกิจโสภณ
2. นางสุนันท์    ประทุมเมศ
6 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจตุพล    คงเป็นนิจ
2. เด็กชายภัทรพงษ์    คงเป็นนิจ
1. นายไพโรจน์    โคตรพัฒน์
7 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชนาธิป    ปิดตานัง
2. เด็กชายจรัส    ไชยบุญ
8 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทักษิณ    เกลี้ยงกรแก้ว
2. เด็กชายอนุชา    บุญมา
9 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรพล    ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย    บุญเพ็ง
1. นายปฐมพงษ์    อัปมระกา
2. นางสมฤดี    สุปะติ
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธี    อัปมระกัง
2. เด็กชายธนากร    กลางนา
1. นายวิชชา    ทุมดี
2. นายวิชัย    แคนสุข
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ภูบาทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์    อุดมโภชน์
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
12 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
2. เด็กชายสิทธิพล    พินกอคำ
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
2. นางทุติยา    ธูปขุนทด
13 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2
14 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสฤษดิศักดิ์    แพงคำไหล
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    สาระแพง
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................