งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 000018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    โคตรดี
2. เด็กหญิงนฤมล    บุดดีวงศ์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    มุ่งชู
1. นางบุญเลิง    สินไชย
2 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพรสถิตย์    แสนโคตร
2. เด็กชายรติพงษ์    พสดวงสี
3. เด็กหญิงดาราวรรณ    จันดาผล
1. นายสุริยา    ปราณี
2. นายอนันต์    พิทักษ์
3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสรา    บุญตาแสง
2. เด็กหญิงอรจิรา    จันดา
3. เด็กหญิงนารีนารถ    วาปีเก
1. นางมณีวรรณ    สามูล
2. นางสาวปนัดดา    ธนกิจโสภณ
4 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรถกร    แว่นไธสง
2. เด็กหญิงศุธิดา    ปิดตาทะเนา
3. เด็กหญิงวันนะลี    ทาพิมพ์
1. นายทวีวัฒน์    แก้วหานาม
2. นายสังคม    โคตรมี
5 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนภร    ผินแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา    บุญมี
3. เด็กหญิงศรินญา    ชินไธสง
1. นางยุวดี    ประดับวัน
2. นางสุคัณธามาศ    จุลนาถ
6 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ภาระโข
2. เด็กชายภานุวัตร    ปัตตายะโส
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปะนะภูเต
1. นางวรรดารันต์    พลจันทึก
2. นางสัมพันธ์    อุดมศิลป์
7 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนรีมาศ    ทองนอก
2. เด็กหญิงพิมพิสา    ยังคุณ
3. เด็กหญิงพัชราภา    แพงพงษ์มา
1. นายวุฒิ    พลเยี่ยม
2. นางมยุรี    ติดวงษา
8 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนิชนันท์    จำปานิล
2. เด็กหญิงเนตรนภา    แสงคำ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    ลุนศรี
1. นางเบญจารี    สีลาวัน
2. นายวิเชษฐ    นันทเสนา
9 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อินธิแสง
2. เด็กชายกฤษฏา    มะหา
3. เด็กหญิงจันทิมา    พาโคกทม
1. นายสุรพงศ์    ก้านสรรไชย
2. นางวันพร    มะหัด
10 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพาลินี    แสนแก้ว
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    อารามพระ
3. เด็กหญิงวิสุดา    อุปเต
1. นางพรรณทิพา    อินทะมน
11 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ไปเจอะ
2. เด็กหญิงเกวลิน    ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงพิมชนก    สิงห์หาร
1. นางเพชรพันธุ์    ประภาศรี
2. นายโสภัณ    รักษาพันธ์
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐสิมา    พลตรี
2. เด็กหญิงชลดา    รจนาสม
3. เด็กชายจิรัฏฐ์    บุญเรือ
1. นายสุรินทร์    เณรสุวรรณ
2. นางสมัย    คุณสีขาว
13 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงปณิดา    พระนาจันทร์
3. เด็กหญิงจิราพงษ์    เมืองเดช
1. นางสาวสมรักษ์    ทับละ
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงไอรดา    ธานี
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    สิมมาลา
3. เด็กหญิงวัฒสิกา    วิลาศ
1. นางปภิญญา    แสงสุริยา
2. นางทองพูล    สอนบุญชู
15 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภิตา    นามราช
2. เด็กหญิงรัตติยากร    วรกิจ
3. เด็กหญิงชณากานต์    สุดสิงห์
1. นางรุ่งอรุณ    ดวงวรรณลี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................