งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 000174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีโกตะเพชร
2. เด็กชายสิทธิกร    ประทุมมัง
1. นายสุวรรณ    ประทุมเหง่า
4 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดนุวัฒน์    บุญพันธ์
2. เด็กชายวีรพงษ์    ตรีรัมย์
1. นางสุพรรณ    เกติยะ
5 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ตีระพา
2. เด็กชายสุริยะ    ปะทะโก
1. นายไพบูลย์    พันสุดน้อย
2. นางมณีวรรณ    สามูล
6 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    ปัตตายะโส
2. เด็กชายคุโนปการ    อุชี
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภุมรินทร์    พลศิลป์
2. เด็กชายอาณัฐ    ฮุปยาง
1. นางสาวภัทราวรรณ    สอนวาปีแก้ว
2. นายวัฒนา    คำมุก
10 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    นามวงษ์
2. เด็กชายนวพล    สุขสำราญ
1. นางราตรี    แสนเย็น
2. นางนงนุช    ฤทธิสิงห์
12 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพุทธิพงศ์    มัทรา
2. เด็กชายจักรพันธ์    เหง่าวังจาน
1. นายสมหมาย    สุทธิเภท
2. นายหนูกัน    มะปะเท
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพิชเญศ    มีชัย
2. เด็กชายธนภัทร    เตชะนอก
1. นางเยาวรัตน์    ชินภักดี
2. นางประภาวดี    เหล่าสิทธิ์
14 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2
15 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    จริยามา
2. เด็กชายณัฐภูมิ    สาระบัว
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
2. นางทุติยา    ธูปขุนทด
16 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2
17 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    แสนลืม
2. เด็กชายสมภพ    พินิจ
1. นางปรีญา    ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ    ปะกำแหง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................