งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 000016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ม่วงมี
2. เด็กชายสำเร็จ    วิเศษดี
1. นายรังสรรค์    นันทะแสน
2. นางอรสร    เผ่าฉนวน
2 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    วงค์ฮาด
2. เด็กชายณัฐพล    ละครศรี
1. นายภูวไนย    ซ่อนกลาง
2. นางสมาพร    ซ่อนกลาง
3 โรงเรียนบ้านหนองผง สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนกร    ดวงมาลัย
2. เด็กชายภูมินทร์    นะราช
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางดาราวรรณ    ดวงมาลัย
6 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติพร    ลาวัลย์
2. เด็กชายมินธาดา    ปะวันนา
1. นายประพต    ปะวันนา
2. นางยุภาภรณ์    ภูชื่นแสง
8 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ประโคทัง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    เทพจั้ง
1. นายนายสถิตย์    รางศรี
2. นายวรากร    ปะตังทะโล
9 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงดาราวดี    ฤทธิสาร
2. เด็กหญิงเนตรดาว    วรเท่า
1. นายนิรันดร์    ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน    หนองสี
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฐนิชา    แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงกันตยา    ทุมลี
1. นางสาวแสง    สมสา
2. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................