งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 000134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายพลฤทธิ์    พลพิทักษ์
1. นายสมบูรณ์    ลาดนาเลา
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    บุบผามาลา
1. นางยุพิน    กันบุรมย์
3 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    ขอบคุณ
1. นางสุภาพร    เมิกข่วง
4 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    มหารัญ
1. นางชนากานต์    กาหลง
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐมน    ดียิ่ง
1. นางประมุข    สุริยภาพ
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโชคอำนวย    มะธิปิไข
1. นายอำนาจ    ขอเหล็กกลาง
7 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวธมลวรรณ    ดิษฐ์ประสพ
1. นางสาวอำนวยพร    ลีสี
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    สุวรรณศรี
1. นายสมสมัย    วรรณปะเก
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายตะวัน    จันทะพรม
1. นางสาวธีรกานต์    ชิ้นภักดี
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช    อันสุวรรณ
1. นางสงวน    อุปนิตย์
11 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวลิตา    เศษไธสง
1. นางทุติยา    ธูปขุนทด
12 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายสุรทัศ    มุ่งเรียนกลาง
1. นางณัฏฐพัชร์    ดีพรม
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตน์ติยากร    อินอ่อน
1. นายโกสิน    กัณหา
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวอรอนงค์    มาตรแท่น
1. นางพวงพยอม    ปพติเพนัง
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพงษื    แก้วสุวรรณ
1. นางบัวผัน    เพียรโคตร
16 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัชพงษ์    กฐินเทศ
1. นางดรุณี    ปะสังติโย
17 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรัญญู    เสงี่ยมทรัพย์
1. นางชุติวรรณ    นุ่มโนน้อย
18 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    บัวเสนา
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
19 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจตพล    สะเทินรัมย์
1. นายสมบัติ    พิรุณ
20 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปิยะพันธ์    พุ่มนวล
1. นางสิรินาถ    วงค์สามารถ
21 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอุดม    เต็นตารัมย์
1. นางอรทัย    บุบผา
22 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์    สุวะโก
1. นางสาวมิทิณี    แวงแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................