งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 000133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    สุคำภา
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    นะมิตรัมย์
1. นางอารีรัตน์    ปะวะเสริม
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    จันทร์แรม
1. นางอุทัยทิพ    ครองสนั่น
4 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    โนนพล
1. นายวุฒินันทรื    พรนิคม
5 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    นะราข
1. นายโกสินทร์    กุระดี
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนนท์ตชัย    บุบผามาลา
1. นายชีวิน    พัฒนวิบูลย์
7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหภาพ    ปินะภา
1. นายนพรัตน์    เมิกข่วง
8 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพัทธพล    ชูไส
9 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    มุกดาตระกูล
1. นายอินทร์    สีเชียงหา
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรวิชญ์    มงคลสกุลกิจ
1. นางประมุข    สุริยภาพ
11 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโสภณัฐ    ปราณี
1. นายนิวัต    แคนสา
12 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงโชติรัตน์    อัปมาเก
1. นายรัศมี    เรืองสมบัติ
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    ไฝจันทึก
1. นายวินิจ    มณี
14 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภคพร    มัชปะโม
1. นางอุไรวรรณ    ราชบัณฑิต
15 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ตะชา
1. นายอุทัย    นามวิเศษ
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    จำปา
1. นางปณิตา    ปิ่นสุวรรณ
17 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายบวร    แก้วหมื่นทรง
1. นางอุไรวรรณ    ยอดสะเทิน
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศิขริร    บางสร้อย
1. นางประภาศรี    สีทาสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................