งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 000132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนิดา    กุณาทลย์
1. นางสาวเจษฏาภรณ์    เทียบพิมพ์
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปฐวี    จำปาทอง
1. นางโสภา    สิมสีดา
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสรวิศ    สรวนรัมย์
1. นางเยาวลักษณ์    สีหาอินทร์
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    เม็นไธสง
1. นายโกสินทร์    กุระดี
5 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    พันหล่อมโส
1. นายชีวิน    พัฒนวิบูลย์
6 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตาพร    ปัญญากอง
1. นายนิน    พุดสี
7 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชระพงษ์    แสนแก้ว
8 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ชัยมีเขียว
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    สวัสดี
9 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายถิรวุฒิ    จันทร์ภักดิ์
1. นายสุวิทย์    พันแสง
10 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปภัสรา    คุณารักษณ์
1. นางดวงสมร    รัดจันทอง
11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงทาริดา    ประริตะวา
1. นางรัศมี    เรืองสมบัติ
12 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูวดล    ต้นทอง
1. นายไชยณรงค์    ประพฤติใน
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    อามาตย์พล
1. นางยุวนิต    ประโคทัง
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    ธูปเทียน
1. นางสาววัชรา    บุบผารัตน์
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    อุประ
1. นางทรงสุดา    เอมราช
16 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชิตวร    แก้วหมื่นทรง
1. นายบัว    ชนะบุญ
17 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรดล    ดวงกลางใต้
1. นายต๋อง    สุวรรณ์
18 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนบูรณ์    สิงห์คะนอง
1. นางฉวีวรรณ    อะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................