งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 000130
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมุธิตา    อินทะวงษ์
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน    สาติ
1. นางอัจฉรา    ประทุมขำ
2. นางสาวหทัยกาญจน์    นามมงคล
3 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายสราวุฒิ    ระหารนอก
2. นายภูวนาถ    เรียงรัมย์
1. นางสุภาพร    เมิกข่วง
4 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนกร    ทิพย์โพเมือง
2. เด็กชายจักรรินทร์    จันทาพิมพ์
1. นายทองใส    หมื่นศรี
2. นายวัฒนา    คำมุก
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์    กิจไธสง
2. เด็กชายภัควัติน์    เจียไธสง
1. นางทุติยา    ธูปขุนทด
2. นางอัชรายุ    ชูชะกา
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายธีรวัฒน์    ทับทีศรี
2. นายนพรัตน์    วรรณุเสน
1. นายอนันต์    โสภาใฮ
2. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
7 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรางคณา    โสภามาตย์
2. เด็กชายศุภนิมิต    บุญยัสสะ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ    ทุมโนน้อย
8 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนวันธร    โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายนิธิศรันย์    สุขโสม
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
2. นายต๋อง    สุวรรณ์
10 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชัยณรงค์    ช่วยโนน
2. เด็กชายภัทรภณ    พูศรีฤทธิ์
1. นายพันธิ์ศักดิ์    อุปเทห์
2. นางสิรินาถ    วงค์สามารถ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................