งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายสันติ    แก่นสมบัติ
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ภูครองนาค
3. นางสาวนัฐยา    มหาสิงห์
4. นางสาวดวงตะวัน    คะกาเนปะ
5. นางสาวพรนภา    ปุริตาเน
6. เด็กหญิงอำไพพร    ค้ากระบือ
1. นางสาวจารุวรรณ    ประเสริฐสังข์
2. นางมัชฌิมา    ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางยุพิน    กันบุรมย์
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวศิริกัญญา    สิริบุรี
2. เด็กหญิงสุริยรัตน์    บัวแดง
3. เด็กหญิงบุษยา    หงษ์คาร
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ    การิโก
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    พูนไธสง
6. เด็กหญิงนัฐนิกา    วิชานนท์
1. นางทองสร้อย    ปะวะภูตา
2. นางบุษบา    คงทน
3. นายอดุล    สุรวาทกุล
3 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวพัณณิตา    ฟักสูงเนิน
2. นางสาวจิตติพร    อิ่มนาง
3. นางสาวอทิติยา    สังฆขี
4. เด็กหญิงคลาวเดีย    พลศักดิ์เดช
5. เด็กหญิงกันทิมา    ตอรบรัมย์
6. เด็กหญิงศิรินันท์    สุขสุทธิ
1. นางบังอร    วรรณปะโพธิ์
2. นายนิกรณ์    วรรณปะโพธิ์
3. นายสนอง    ศรีสารคาม
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกนกอร    บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา    ขันตรี
3. เด็กหญิงสุวนันท์    กองบุตร
4. เด็กหญิงวิภารักษ์    มาตะขันธ์
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    ฤทธิ์จันดี
6. เด็กหญิงเกศญา    เตชะบุตร
1. นางสาวรุ่งรัตน์    ภูมาศ
5 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวลดาวัลย์    ชัยสว่าง
2. เด็กชายสุริยันต์    วรจันทร์
3. เด็กหญิงสุวัจนี    สุริยะวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณิกา    แสงขาว
5. เด็กหญิงนริสรา    บุญลอยสง
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    สุขคำ
1. นางพรทิพย์    โมกศรี
2. นางพิสมัย    ยกน้อยวงษ์
3. นายกาสี    ยกน้อยวงษ์
6 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงโสรยา    จันดี
2. เด็กหญิงกชพร    มืดทัพไทย
3. เด็กหญิงวาทินี    บาตทอง
4. เด็กหญิงศศิบุศย์    ปิดตาทะโย
5. เด็กหญิงภิรมญา    คำวงษ์
6. เด็กหญิงพีระดา    สุนเจิม
1. นางวิไลรัตน์    สุวรรณที
2. นางเสงี่ยม    ภูมินา
7 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเขมิกา    คำพะอุ
2. เด็กหญิงนันทพร    เขียวอุดสา
3. เด็กหญิงพรวิไล    สายนาค
4. เด็กชายอนุรักษ์    ยังจันทร์
5. เด็กหญิงเสาวรักษณ์    พวงพันธ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร    ภารวงษ์
1. นางพันทิพา    ปัจจังคะตา
2. นางมยุรี    นะราวัง
3. นางนวลฉวี    บึงมุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................