งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 000129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงไอย์รดา    แพร่เมือง
2. เด็กชายวูษณะ    พวงศรีเคน
1. นางอุทัยทิพ    ครองสนั่น
2. นางอนิสา    ทองศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสมพร    สุทธิสา
2. เด็กชายสุรพงษ์    นวลนุกูล
1. นางสาวสุภาพ    ศิลารัตน์
3 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    ขอเหนี่ยวกลาง
2. เด็กชายหัสดิน    พิเนตรเสถียร
1. นายพิทักษิณ    ม่วงดี
4 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิราช    หวายสุด
2. เด็กชายพงศกร    ปิดตังละพา
1. นายคำพันธ์    ทบวอ
2. นางสุภาพร    เมิกข่วง
5 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฉันทพล    อาจพลไทย
1. นายอินทร์    สีเชียงหา
7 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    วงษ์ปัน
2. เด็กหญิงอภิญญา    ปาสาจัง
1. นายสุพล    โคตรสังข์
2. นายนุกุล    สิงห์สีโว
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    ปาปะแพ
2. เด็กหญิงชลิดาภรณ์    สุริยะ
1. นายธงชัย    ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์    โสภาใฮ
11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2
12 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    หลงสอน
2. เด็กชายนพณัฐ    อันพิมพา
1. นายพันธิ์ศักดิ์    อุปเทห์
2. นางเอมอร    อุปเทห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................