งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 000125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขัตติยา    อันปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี    จันทะดา
3. เด็กชายพลพล    แสงอารีย์
1. นางสาวอมรวรรณ    สุภาพันธ์
2. นายไกรสร    ปราสัจจัง
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวิภูษิต    ถามูลเลศ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    ศรีกงพลี
3. เด็กชายภูษณะ    ภูมิสถาน
1. นางอุทัยทิพ    ครองสนั่น
2. นางอนิสา    ทองศรี
3 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลนิชา    หลงสิม
2. เด็กชายรณรต    พานเมือง
3. เด็กหญิงปริตา    จำปารี
1. นายวิจิตร    สีหาอินทร์
2. นางเยาวลักษณ์    สีหาอินทร์
4 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    แสนสุพัน
2. เด็กหญิงโชติกา    ศรีหวัง
3. เด็กหญิงหวันยิหวา    มหาสิงห์
1. นางนิภาพร    สิงห์จำเริญ
2. นางรัชนี    วงศ์วิลาศ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรอนงค์    บุญมา
2. เด็กหญิงมัลลิกา    สีคาม
3. เด็กหญิงบุษกร    ประทุมมา
1. นายเพียร    ประทุมศิลา
2. นางอำพร    ประทุมศิลา
7 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรยุทธ    ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายชาญชัย    นามนนท์
3. เด็กชายกิติตังค์    ศรัทธาคลัง
1. นางเฉลิมพร    สำราญสุข
2. นายทองใส    พัตรภักดิ์
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ขัตติยะวงศ์
2. เด็กหญิงนรินทร์    วัตรวิเศษ
3. เด็กหญิงวรรณวลี    มะโนราช
1. นางกิตติยา    อินทรศิลา
2. นางสัมพันธ์    อุดมศิลป์
9 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวัชราพร    วิเศษรินทอง
2. เด็กหญิงวัชราพร    ชนะบุญ
3. เด็กหญิงพิชญาดา    ศรมณี
1. นายมานิตย์    เนาว์แก้ว
2. นายหนูกัน    มะปะเท
11 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ยอดทองดี
2. เด็กหญิงอรัญญา    แสงอรุณ
3. เด็กหญิงศิริประภา    ดุสมศักดิ์
1. นางณัฏฐพัชร์    ดีพรม
2. นางนิศารัตน์    ชื่นใจ
12 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ทูลธรรม
2. เด็กหญิงศุกร์ตรากาล    เขียวดี
3. เด็กหญิงอรชร    พรจำศีล
1. นางสาวพมลพร    ยอดสะเทิน
2. นางพงษ์ลัดดา    วันชา
13 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................