งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 000124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภรณ์    ทอนโพธิ์แก้ว
1. นางสาวทหัยกาญจน์    นามมงคล
7 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนินผา
1. นางสุภาพร    เมิกข่วง
8 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายกิตติพันธ์    หมู่หัวนา
1. นางละมุล    เชื่อนิตย์
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวสายทิพย์    ปะระทัง
1. นางรุ่งทิพย์    ปินะสา
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    เครือจันทร์
1. นางประมุข    สุริยภาพ
11 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริภาพร    โทดำมา
1. นางสาวอำนวยพร    ลีสี
14 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2
15 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคุณากร    ชุมพร
1. นางภัชภิชา    ติดวงษา
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2
19 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณกร    แสงหิรัญ
1. นางอัชรายุ    ชูชะกา
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2
21 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    เดชชัย
1. นางบัวผัน    เพียรโคตร
22 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปรเมทร์    ลีหล้าน้อย
1. นางชุติวรรณ    ทุมโนน้อย
23 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    พวงศรีเคน
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
24 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ฤทธิ์ไธสง
1. นางสิรินาถ    วงค์สามารถ
25 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2
26 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................