งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 000123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางอารีย์    ปะวะเสริม
2 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    มุลศรีสุข
1. นางสาวจิรนันท์    นาวัลย์
3 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิติภูมิ    ระวะใจ
1. นางพรทิพย์    ระวะใจ
5 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุษบา    ทาทม
1. นายนันทิเดช    พรหมดี
6 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุปีดา    ประทุมมา
1. นางวันเพ็ญ    ปินะกาโพธิ์
7 โรงเรียนบ้านเครือซูด สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรยุทธ    ศรัทธาคลัง
1. นางเฉลิมพร    สำราญสุข
9 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเขมอัปสร    สอนแก้ว
1. นางชนากานต์    กาหลง
10 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    บุดดีสี
1. นางยุวลักษณ์    ใหญ่นอก
14 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    กุมชาด
1. นายอุทัย    นามวิเศษ
15 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์    เล็งไธสง
1. นางอุไรวรรณ    ยอดสะเทิน
16 โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธีนิดา    นันทะสี
1. นางสาววันวิสาข์    ศรีภูมิ
17 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    บุญรักษ์
1. นายสมเดช    สีวังลาศ
18 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุภนิดา    ก้อนคำใหญ่
1. นางฉวีวรรณ    อะโน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................