งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 000122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสศินา สัสดี    สัสดี
1. นางฉวีวรรณ    ศุภสารัมย์
2 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวีระยุทธ    ปะทังวา
1. นางสาวเจษฎาภรณ์    เทียบพิมพ์
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแทนใจ    เกษแก้วเกลี้ยง
1. นางโสภา    สิมสีดา
4 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปุณณานันท์    แทนมูล
1. นางเยาวลักษณ์    สีหาอินทร์
5 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ภาคาม
1. นางสุพรรณ    เกติยะ
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์    เจญวิถี
1. นายทนงศักดิ์    สิงห์พร
7 โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    ภักดีจุ
1. นายประยนต์    ทัดวงษ์
8 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนงนภัส    ปักกาวะเล
1. นางไมตรี    คำบอน
9 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจีรสิน    ทิ้งโคตร
1. นางกิ่งกานต์    สวัสดี
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงนพนันท์    โพเทพา
1. นางเพ็ญนภา    คำมาศ
11 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรส    ลุนราษี
1. นางรวงทอง โคตรสมบัติ    โคตรสมบัติ
12 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทิวากร    หนูแก้ว
1. นางยุภาภรณ์    แก้วบุดดา
13 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนวัช    ตันติกร
1. นางวนิดา    ผลินยศ
14 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมนัญญา    สาโก
1. นายรักวิทย์    ภวภูตานนท์
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    เอกนิตย์
1. นางพิณรัตน์    ปะบัวบาน
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    พันพยัคฆ์
1. นางทรงสุดา    เอมราช
17 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุเมฆา    สรรพสอน
1. นายศุภชัย    สุวรรณพัฒน์
18 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชวลิต    ยุภิญโญ
1. นายไสว    พุทธิเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................