งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 000012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชลธาร    พามนอก
2. เด็กชายโกมล    ศรีนวลจัน
3. เด็กหญิงอารยา    สีโส
4. เด็กหญิงพรธิดา    ไลออน
5. เด็กหญิงลักษิกา    เจียกการ
6. เด็กหญิงเมธิญา    พุทธเสน
1. นางสัมพันธ์    มณีอินทร์
2. นางฉวีวรรณ    เขตคาม
3. นางสาวปวันรัตน์    วานทุม
2 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    แพรนาพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    สุขภู่
3. เด็กหญิงนิตยา    ปะติเส
4. เด็กชายภูวดล    ปาปะเพ
5. เด็กหญิงกฤษณา    ปะกิระนา
6. เด็กชายวุฒิพงษ์    ปะมาถา
1. นางประยงค์    รัฐเมือง
2. นางสุจิต    ขันชะพัฒน์
3. นายธนุชัย    ดาหาญ
3 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    บุญตาแสง
2. เด็กหญิงอารียา    แสนแก้ว
3. เด็กหญิงศศิประภา    ริมสา
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุญชู
5. เด็กหญิงชลธิชา    โสภา
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พรมดอนกลอย
1. นายสุเทพ    กุภาพันธ์
2. นายพรหมประทาน    ปินะกาโพธิ์
3. นางสาวรจนา    แก้วลาด
4 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    กางโสภา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วันดี
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ลันวงษา
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ขุมคำ
5. เด็กหญิงศศิธร    สิงขรณ์
6. เด็กหญิงพิมพกานต์    ปะมะคะโต
1. นางจินดา    กองสา
2. นายอดิศร    จันทะค้อม
3. นางสาวสุภาวดี    เนื่องศรี
5 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรา    ชัยกวงชา
2. เด็กหญิงชลธิชา    แสนสุข
3. เด็กหญิงพรณภา    ปะมะพุทโต
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ    มะหา
5. เด็กหญิงอารียา    ไชยศักดิ์
1. นางสุจิตรา    ปาปะไพ
2. นางเกษร    วัฒนบุตร
3. นางดวงมาลา    สัตตรัตนำพร
6 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    สอนวงษ์แก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์    สมเภท
3. เด็กหญิงพิชชา    อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน    พิลา
5. เด็กหญิงดุษฎีพรรณ    สิทธิแก้ว
6. เด็กหญิงเพชร    มาตวังแสง
1. นางทองสร้อย    ปะวะภูตา
2. นางบุษบา    คงทน
3. นายอดุล    สุรวาทกุล
7 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    มณีศรี
2. เด็กหญิงชมพูนุท    คุ้มไพฑูรย์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    พลคำเดช
4. เด็กหญิงสุพรรษา    กองแก้ว
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เกลียวนาก
6. เด็กชายนิรุต    ป้องขวาเลา
1. นางสาวดุษฏี    พะโยโค
2. นายสมบูรณ์    ปะกำแพง
8 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมาลินี    ภคะวา
2. เด็กชายอนนท์    ปทุมวงษ์
3. เด็กชายอภิสิทธ์ิ    วิรวรรณ
4. เด็กหญิงธิดาพร    ประเสริฐแก้ว
5. เด็กหญิงนริศรา    ไชยราช
6. เด็กชายวรวุฒิ    ทุมดี
1. นายไพสณ    โพธิ์วิเศษ
2. นางอดิสรณ์    ศรีประย่า
9 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปนัดสาโก
2. เด็กหญิงสกาวรรณ    เกี้ยวไธสง
3. เด็กหญิงพิมลดา    บุญสุข
4. เด็กหญิงธัญสุดา    รักษาภักดี
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    ตะชา
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์    พรมเทศน์
1. นางพิณพิมล    มะโนสา
2. นางอมร    บัวบาน
3. นางวราภรณ์    มาตามูล
10 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ทนุนาจารย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สุคำภา
3. เด็กหญิงศศิวรรณ    ผลพืช
4. เด็กชายไตรภพ    ทนุนาจารย์
5. เด็กหญิงสมัชญา    ทนุนาจารย์
6. เด็กหญิงวุสสุตา    สำราญดี
1. นางมยุรี    บุญบรรจง
2. นางรัชนี    เอกชาตรี
3. นางสาวนงนุช    มหา
11 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายรังสรรค์    เหล็กเหม่เทพ
2. เด็กชายปณชัย    น้อยศรี
3. เด็กชายชาตรี    สุขกาย
4. เด็กชายสถาพร    แก้วเมิน
5. เด็กชายกิตติเดช    พันนาเหนือ
6. เด็กหญิงวลัยกร    พาพร
1. นายธเนศ    ภูสีฤทธิ์
12 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    สีดา
2. เด็กหญิงวารุณี    ปาปัชชิง
3. เด็กหญิงกนิษฐา    มิทราวงศ์
4. เด็กหญิงวนิดา    ประไพชาติ
5. เด็กหญิงวันวิสา    แสงแก้ว
6. เด็กหญิงวิชชุดา    ปิยะวงษ์
1. นางนฤมล    แสงแก้ว
2. นางสาวรจเรข    บุญเจษฏารักษ์
13 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศุภกิตติ์    คำสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    คำพะลุ
3. เด็กหญิงดาราวลี    ชิตทอง
4. เด็กหญิงชนิดา    ศาลางาม
5. เด็กหญิงสุพรรณี    พุทธสงค์
6. เด็กหญิงนริศรา    คูคำ
1. นางวัฒนา    ดุลยเกียรติ
2. นางมณทิพย์    หมอนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................