งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายโชคชัย    ศรีบุ่งง้าว
2. เด็กชายอรรถพล    กาวไธสง
1. นางสาวอุษณีย์    เศรษฐกิจ
2 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวันเฉลิม    มาเย็น
2. นายอนันต์    มาเย็น
3 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    คุณารักษ์
2. เด็กชายอาทิตย์    เขมะโร
1. นายสุพจน์    ชาวหนอง
2. นางอรสกุล    จันทะรัง
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายเกรียงศักดิ์    อาระโน
2. นายวัชระ    ไชยศรี
1. นายบัวผิน    ฝาแก้ว
2. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยนุช    สำราญดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    บุตรโคตร
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    บุญกอง
2. นางสาวกัญยรัตน์    สิงห์คำ
1. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเสรสรร    จินโจ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ยาสุขศรี
1. นางดรณี    ปะสังติโย
2. นางลักษมาภรณ์    จีระออน
8 โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    โคตรทิพย์
2. นายประกาย    เสนาบุญ
1. นายพิสิษฐ์    เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม    ภูมินา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................