งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรำไพพรรณ    วงศ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา    จรทะผา
3. เด็กหญิงมลฤดี    ทองเกลี้ยง
1. นายเสน    ธนบุรี
2. นางอุทัย    รุ่งร่มเย็น
2 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาววิสาพร    สุขกับหลง
2. นางสาวสุมิตรา    พิลาวุฒิ
3. นางสาวปนัดดา    รอดบำรุง
1. นางพรรณี    ปาปะไพ
2. นางภัทรา    นครศรี
4 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางปรีดาวรรณ    ถั่วอรัญ
5 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงมยุรี    ประกายสี
2. เด็กหญิงณัฐริดา    ภิลัยวรรณ์
3. เด็กหญิงมินตรา    ปทุมสัน
1. นางพรทิพย์    ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์    ประจุดทะเก
6 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2
9 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรชนก    เพียกุนา
2. เด็กหญิงนฤมล    จินโจ
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ชุมสีดา
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ    พัฒนนิติศักดิ์
10 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศกุลธิดา    พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วชุมพล
3. เด็กชายอธิวัฒน์    แพงสุ่ย
1. นายสมบัติ    ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร    ชลาชัย
11 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    มังคละพลัง
2. เด็กหญิงมาริสา    บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงแพรวโพยม    ภาเจริญสุข
1. นางสนอง    พรมโนนศรี
2. นางทองพูน    ศิริมนตรี
12 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2
13 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฑิฆัมพร    ปักกาโล
2. เด็กหญิงอภิญญา    เสนอบ
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ยอดยิ่งยง
1. นางสาวอาทิพร    โมสืบแสน
2. นางอธิกา    โพธิสัย
14 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................