งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 000102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
2 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    ราชดา
2. เด็กหญิงวริศรา    ยอดสะเทิน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ผจวบโชค
1. นางมณีวรรณ์    มิตราช
2. นางสาวปรียานุช    อนุนิวัฒน์
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    น้าสุข
2. เด็กหญิงวรรณณา    ประทุมโม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สิมศิริวัฒน์
1. นางรุจิรา    แดงจันทึก
2. นางทองกร    กางโสภา
5 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    บรรเทพ
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ    ศรีวงษ์ษา
3. เด็กหญิงรัศมี    วัฒนธรรม
1. นายอัมพร    คำบุญเรือง
2. นางกันหา    คำบุญเรือง
6 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 2
7 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2
8 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงเอกปวีย์    แก้วมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา    ไพรสาระ
3. เด็กหญิงสิริมา    รัดทำ
1. นางวรรดารัตน์    พลจันทึก
2. นางกิตติยา    อินทรศิลา
9 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2
10 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัติกาล    ปทุมเพชร
2. เด็กหญิงศศิกานต์    มูลหนองแวง
3. เด็กหญิงขนิษฐา    โพธิ์วิเศษ
1. นางไขนภา    ศรีโยวงค์
2. นางมารศรี    โกการัตน์
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    สังฆมณี
2. เด็กหญิงอณิฌา    ปะวันนา
3. เด็กหญิงพรชิตา    ปะวะเสนัง
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
2. นางเสงี่ยม    หมื่นแก้ว
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรังสิมา    ปัจจัยคา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปะติเต
3. เด็กชายกฤษฎา    สวาทพันธ์
1. นางดารา    กงคูคำ
14 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรัศมี    อรรถโยโค
2. เด็กหญิงศุราภรณ์    มาลี
3. เด็กชายวัชรพล    มะลิลา
1. นางอุมาพร    บุญถม
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจริยา    นนทะชัย
2. เด็กหญิงจิตรานุช    ชำนิมาศ
3. เด็กหญิงศิราณี    กองแก้ว
1. นางสาวสาคร    แก้วทาสี
2. นางสุนันทนา    สุวรรณกูฏ
16 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคมกฤษ    พรจำศิล
2. เด็กหญิงพัชราพร    พรจำศิล
3. เด็กหญิงจาฤดี    ภักดีกาล
1. นางละมุด    ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี    บุญถม
17 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................