งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 000010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายนิรุช    โคตรชาลี
2. เด็กชายวิชชากร    เจาะรัตน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    คำธร
4. เด็กชายมงคล    สุทธิสาร
5. เด็กชายเสกสรรค์    แก้วดี
6. เด็กชายกันทรากร    ประกอบนันท์
1. นายสุพจน์    จอมศรีกระยอม
2. นายสุระ    ธีรวัฒนากร
3. นางกันยา    จอมศรีกระยอม
2 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศรัญญูู    แม้นศรลา
2. เด็กชายกฤษณัย    ประกาเล
3. เด็กชายศรุตยา    จันโทสี
4. เด็กชายกิตติชัย    สังวรณ์
5. เด็กชายพงศกร    ศรีพรรณ
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์    พรมดอนกลอย
1. นายไกรสร    ปราสัจจัง
2. นางสุมาลย์    จันทร์ศิริ
3 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2
4 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายฉัตรพล    แทนคอน
2. เด็กหญิงศุภกานต์    พรพุทธเจริญชัย
3. เด็กหญิงธนาภา    สุวรรณทอง
4. เด็กหญิงศศิธร    ดอนตะโก
5. เด็กหญิงจันจิรา    อินกัน
6. เด็กหญิงอรมณี    บุดดีพงษ์
1. นายพล    สานบุญ
2. นางนวลจันทร์    สารบุญ
5 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชฎาเพชร    ฝ่ายพลแสน
2. เด็กชายประกาย    วงละคร
3. เด็กชายศุภกิจ    ทองศิริ
4. เด็กชายสราวุฒิ    จันทะวงษ์
5. เด็กชายสิทธิพร    โสมทอง
6. เด็กชายสุธี    คงแสง
1. นายบุญคง    บินไธสง
6 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    น้าสุข
2. เด็กชายปรัชญา    ข่าขันมะรี
3. เด็กชายนิมิตร    ปรึกไธสง
4. เด็กชายวัชรพล    ทีหัวช้าง
5. เด็กหญิงไพรสน    วาปีเส
6. เด็กหญิงสุธาศิณี    ประโหมด
1. นายเพียร    ประทุมศิลา
2. นางอำพร    ประทุมศิลา
3. นางเปรมฤดี    โคตรทองหลาง
7 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    สิมวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    วรลักษณ์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    อุ่นอก
4. เด็กหญิงธันยพร    แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอนุสรา    เวียงสิมา
6. เด็กชายภูมินทร์    ดงขันตี
1. นางหอมรับ    ซุ้ยไกร
2. นายไสว    หอมมาลัย
3. นายสมชาย    สิงหะนาม
8 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปฏิพัทธ์    ปะการะถา
2. เด็กชายปารเมศ    พลลาภ
3. เด็กชายปาลิน    อุทัยอินทร์
4. เด็กชายอานุภาพ    วิลัยกล
5. เด็กชายอัมรินทร์    ภูตะดำ
6. เด็กชายชัยณวัฒน์    จิตรเสงี่ยม
1. นายจรูญ    ราชเจริญ
2. นายสนอง    โคตรสีเขียว
3. นายจีม    หาทรัพย์
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    บุญสวาย
2. เด็กชายศุภสัณฑ์    สมกระยอม
3. เด็กชายนที    ยอดยิ่งยง
4. เด็กชายยุทธชัย    สังฆะมณี
5. เด็กชายธนพล    ดาทอง
6. เด็กชายนนธวัฒน์    เขาน้อย
1. นายจำนงค์    เสนาโนฤทธิ์
2. นายธวัช    ประทุมขำ
3. นายวิบูลย์    ยอดญาติไทย
10 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2
11 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศิริชัย    แอนไธสง
2. เด็กชายไกรลาศ    ประทุมสันต์
3. เด็กชายณัฐกวี    สาคำ
4. เด็กชายปุริชัย    สุระพล
5. เด็กชายกรวิชญ์    ทานนท์
6. เด็กชายกรกมล    พันธ์หนองหว้า
1. นายวิไล    เขมะรัง
2. นางอารยา    เสนาสุธรรม
3. นางสมพิศ    แพงจันทร์
12 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรพล    ติมุลา
2. เด็กชายสิทธิชัย    อินสำราญ
3. เด็กชายอนุวัติ    จุลวง
4. เด็กชายสมชาย    โตเคน
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    ตันสิน
6. เด็กชายเกริกพล    นามภักดิ์
1. นางสุวณี    สุวรรณพันธ์
2. นางสาวยุวดี    ปักษ์สังคะเนย์
3. นายยอดเยี่ยม    มะลาศรี
13 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวรชาติ    คำพันธุ์
2. เด็กชายพลพล    ปะกิลากัง
3. เด็กชายคณาธิป    ศรีโชติ
4. เด็กชายสิทธิพล    โสหนองบัว
5. เด็กชายกฤษฎา    ครองสิงห์
6. เด็กชายปิยวัฒน์    มัชปะโม
1. นายวัลลภ    บุญมาตุ่น
2. นายจักรเพชร    พร้อมสมุด
3. นายบัณฑิตย์    ทุมา
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายจตุรวิชญ์    สาระถี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุดดา
3. เด็กชายอรรถพล    พุทธิมา
4. เด็กชายพิชชยา    พันหนองแสน
5. เด็กชายอรรถพล    การี
6. เด็กชายสุรเชษฐ์    สาหลาด
1. นางวราภรณ์    เย็นวัฒนา
2. นางบัวผัน    ปะติเพนัง
3. นางวรรณิดา    ศรีบานชื่น
15 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    ศรีไธสง
2. เด็กชายนวพล    พงษ์พยัคฆ์
3. เด็กชายบุลากร    แสงอรุณ
4. เด็กชายมงคล    ปาระมี
5. เด็กชายมนชิต    ศรีบุญชัย
6. เด็กชายศุภกร    กรมไธสง
1. นางปาริชาติ    นุริศักดิ์
2. นายกาญจนา    จูศรี
16 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ทองประสม
2. เด็กชายชัยณรงค์    สะพานหล้า
3. เด็กชายธนวัฒน์    เทียนลู
4. เด็กชายประวิน    เสนคำมี
5. เด็กชายจิรพัฒน์    บุญผ่อง
6. เด็กชายภูริพัฒน์    ปักษา
1. นายกำจร    สุภักดี
2. นายไพบูลย์    เทียมพยุพา
3. นางจริยา    บุญเลิศ
17 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    พูลวงษ์
2. เด็กชายสมภพ    พินิจ
3. เด็กชายไตรพัฒน์    พอใจ
4. เด็กชายธีรดล    ดวงกางใต้
5. เด็กชายเจษฎา    แสนลืม
6. เด็กชายก้องภพ    ไชยสิทธิ์
1. นายต๋อง    สุวรรณ์
2. นายไพรัช    กัณโสภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................