งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 000001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปกร    แสนจัก
2. เด็กชายสุรเดช    ปะริเวทัง
3. เด็กชายธีรศักดิ์    ยางนอก
2 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูบดินทร์    ทบซิน
2. เด็กชายจิรายุ    โบราณผล
3. เด็กหญิงกิติยา    พรมน้ำฉ่า
3 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายวัชรพล    สิงบุดดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทะนุย
3. เด็กชายวัชรพล    ด่านประชุม
1. นายประวัติ    ศิริวงษ์
2. นางฤดี    บุตชา
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัตร    ทิพย์โอสถ
2. เด็กชายเฉลิม    สอนเสนา
3. เด็กชายอภิชาติ    ประทุมเทา
1. นางทองกร    กางโสภา
2. นางจามรี    ลอยนอก
5 โรงเรียนบ้านหัวสระ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภัทรพงษ์    มิเล
2. เด็กชายธวัชชัย    ปริชัยยะ
3. เด็กชายวิลาวุฒิ    บุญมา
1. นายสมาน    รัตนธรรม
2. นายจำนงค์    อัปภัย
6 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ประกอบกิจ
2. เด็กชายวิชิตชัย    แสนบุญยัง
3. เด็กชายชาญชล    เชิดดอก
7 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายเสกสรร    เขิงภูเขียว
2. เด็กชายธนากร    เจือจันทึก
3. เด็กชายนครินทร์    ดอกไม้
1. นายสุพจน์    อัปมะระกัง
2. นายอุดม    สาวิกัน
8 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    ปักการะโก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีภูวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    บำรุงนอก
9 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ภักดีทา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันทะวงษ์
3. เด็กชายณัฐกรณ์    ภูมิภักดิ์
1. นางมยุรี    ติดวงษา
2. นายวุฒิ    พลเยี่ยม
10 โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ปฏิสัจจ์
2. เด็กชายวรเทพ    ศรีรักษา
3. เด็กชายกวิน    ปาปะเค
1. นายสถิต    ปาปะขา
11 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธารทิพย์    สุปะมา
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์    ภิรมรักษ์
3. เด็กชายสิทธิพร    บัวสิงห์
12 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    โม่งเครือ
2. เด็กชายอภินันท์    ปักกังเวสัง
3. เด็กชายชุษณะ    ประสีระตา
1. นางนงนุช    บุดดีสี
2. นายอดิศร    บุดดีสี
13 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์    ทุมรินทร์
3. เด็กหญิงกรพินธ์    เหล็กหลุ่ม
1. นางวัชราภรณ์    จำปาสุข
2. นางวราภรณ์    มาตามูล
14 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    มายา
2. เด็กชายวาริช    สุริยแก่นทราย
3. เด็กชายสวิตญ์    ศรีหงษ์
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์    อำไธสง
2. เด็กชายวุฒิชัย    เหมือนใจ
3. เด็กชายประดิพัทร์    รอดสุโข
1. นายบุญมี    ศรีวงษา
2. นายอนุพล    อุปนันท์
16 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ราชวงษา
2. เด็กหญิงจุฑานันท์    ราชวงษา
3. เด็กหญิงนัฎฒพร    เกษกุล
1. นางชูศรี    นนทะนำ
2. นางทองพูล    สอนบุญชู
17 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสุรเดช    ชินรัมย์
2. เด็กชายศิวกร    คำภา
3. เด็กหญิงจิตรทิวา    คะนองมาตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................