สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองรูแข้ 11 5 1 17 23 0 1 2 24
2 บ้านเม็กดำ 9 8 3 20 26 9 6 6 41
3 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 9 7 5 21 32 7 1 3 40
4 บ้านหนองบัวสันตุ 8 3 4 15 17 4 0 3 21
5 เมืองวาปีปทุม 7 16 3 26 38 4 1 1 43
6 พระกุมารศึกษา 6 5 2 13 20 3 1 2 24
7 บ้านเหล่า 6 4 5 15 28 4 3 4 35
8 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 6 4 2 12 18 3 1 3 22
9 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 5 2 0 7 7 0 0 0 7
10 ชุมชนบ้านงัวบา 5 0 0 5 11 0 0 0 11
11 บ้านหวาย 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 บ้านเขวาทุ่ง 4 4 6 14 24 7 8 6 39
13 บ้านหนองป้าน 4 4 1 9 15 6 2 2 23
14 บ้านหัวหมู 4 3 0 7 16 3 6 4 25
15 บ้านหนองไฮ 4 1 2 7 12 0 4 1 16
16 บ้านเมืองเสือ 4 1 0 5 9 3 2 1 14
17 บ้านโกทา 4 0 4 8 20 2 1 3 23
18 บ้านขามเรียน 3 6 6 15 32 10 2 2 44
19 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 3 6 3 12 26 9 3 4 38
20 บ้านสนาม 3 6 1 10 18 7 1 5 26
21 บ้านโดน 3 5 3 11 18 3 4 2 25
22 บ้านหัวดง 3 3 2 8 14 1 0 2 15
23 บ้านหนองแสน 3 3 2 8 9 1 2 0 12
24 บ้านหนองหว้า 3 3 1 7 12 0 1 2 13
25 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 3 1 0 4 9 0 2 3 11
26 บ้านดงใหญ่ 3 0 2 5 12 2 2 1 16
27 โนนจานวิทยา 3 0 2 5 9 5 1 4 15
28 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 2 7 1 10 17 7 1 3 25
29 อนุบาลเอี่ยมสุข 2 5 2 9 13 3 0 0 16
30 บ้านมะโบ่ 2 4 6 12 19 3 1 1 23
31 บ้านหนองบัวแดง 2 4 2 8 16 15 4 3 35
32 บ้านโนน 2 3 0 5 8 7 0 0 15
33 บ้านปลาขาว 2 2 1 5 12 3 3 3 18
34 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 2 1 4 7 12 5 1 2 18
35 อนุบาลดงเมืองน้อย 2 1 3 6 8 1 0 0 9
36 บ้านสระแคน 2 1 0 3 7 4 2 2 13
37 บ้านโพนทอง 2 1 0 3 3 0 1 0 4
38 บ้านนาข่า 2 0 1 3 11 2 1 1 14
39 บ้านหัวช้าง 2 0 1 3 8 0 2 3 10
40 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านมะชมโนนสง่า 2 0 0 2 6 0 0 0 6
42 บ้านโนนรัง 2 0 0 2 5 0 2 2 7
43 บ้านหนองกุง (นาเชือก) 1 4 3 8 11 3 2 3 16
44 บ้านห้วยหิน 1 2 1 4 14 1 0 0 15
45 บ้านโคกสีทองหลาง 1 2 1 4 8 3 1 2 12
46 ราชประชานุเคราะห์ 16 1 1 2 4 10 4 3 2 17
47 บ้านหนองแสง 1 1 2 4 6 0 1 0 7
48 บ้านชาดฝางหัวเรือ 1 1 1 3 13 8 0 3 21
49 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1 1 1 3 10 5 1 0 16
50 บ้านประแหย่ง 1 1 1 3 7 1 0 0 8
51 อนุบาลวาปีปทุม 1 1 1 3 7 1 0 0 8
52 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 1 1 1 3 6 1 1 0 8
53 บ้านหนองแคน 1 1 1 3 4 1 0 2 5
54 บ้านหัวงัว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
55 บ้านจอมพะลาน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
56 บ้านดง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
57 บ้านดอนดู่วังบอน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
58 บ้านสว่าง 1 1 0 2 4 0 1 1 5
59 บ้านหนองกุง 1 0 2 3 12 5 1 2 18
60 บ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 1 0 2 3 6 1 0 1 7
61 บ้านคึมบง 1 0 1 2 5 2 0 2 7
62 บ้านหนองแวง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
63 ชุมชนบ้านดงบัง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
64 บ้านโนนแคน 1 0 1 2 4 1 0 0 5
65 บ้านบุ่งง้าว 1 0 0 1 8 2 0 1 10
66 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 0 0 1 6 4 2 5 12
67 บ้านหนองบึง 1 0 0 1 5 0 0 1 5
68 บ้านนกเหาะ 1 0 0 1 4 1 0 1 5
69 วัดป่านาเชือก 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 ชุมชนบ้านหนองเลา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
71 บ้านโคกไร่ 1 0 0 1 3 3 0 1 6
72 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
73 บ้านดู่หนองโก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 1 2 3 0 0 5
75 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 1 0 0 1 2 0 0 3 2
77 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 0 3 1 4 4 5 3 1 12
79 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 0 3 0 3 9 0 1 0 10
80 บ้านนาค่าย 0 3 0 3 3 0 0 0 3
81 บ้านนาเลา 0 2 1 3 5 5 1 2 11
82 บ้านหนองหน่อง 0 2 0 2 8 1 0 1 9
83 ชุมชนนาสีนวล 0 1 4 5 15 4 3 5 22
84 บ้านโพธิ์ชัย 0 1 3 4 9 3 3 2 15
85 บ้านหนองปอ 0 1 2 3 9 0 2 1 11
86 บ้านนาฝาย 0 1 1 2 5 3 2 2 10
87 บ้านป่าแดง 0 1 1 2 4 0 1 2 5
88 บ้านโสกยาง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 อนุบานครจัมปาศรี 0 1 0 1 9 3 0 1 12
90 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 9 1 2 1 12
91 บ้านหนองแก 0 1 0 1 6 4 0 4 10
92 บ้านแวงดงหนองยาง 0 1 0 1 6 2 0 0 8
93 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 1 0 1 5 2 1 0 8
94 บ้านเครือซูด 0 1 0 1 5 2 0 1 7
95 บ้านโนนจาน 0 1 0 1 4 2 0 1 6
96 บ้านหนองโนทับม้า 0 1 0 1 4 0 0 1 4
97 บ้านเหล่าจั่น 0 1 0 1 4 0 0 0 4
98 จตุคามประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 1 1 4 5
99 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
100 บ้านทัพป่าจิก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
101 บ้านไก่นา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
103 บ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 0 1 0 1 2 1 2 1 5
104 บ้านตาลอก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองบัวคู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านดอนหัน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
107 บ้านเหล่ากว้าง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
108 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านดู่ 0 0 3 3 5 0 2 0 7
110 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 2 2 6 0 0 2 6
111 บ้านหนองฮี 0 0 2 2 5 1 1 0 7
112 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
113 บ้านหนองระเวียง 0 0 1 1 10 3 0 0 13
114 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 1 1 6 3 0 1 9
115 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 0 0 1 1 5 4 0 0 9
116 บ้านสระบาก 0 0 1 1 5 2 0 1 7
117 บ้านโนนบ่อ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
118 บ้านดงแคน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
119 บ้านเมืองเตา 0 0 1 1 5 1 0 0 6
120 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
121 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 3 1 1 2 5
122 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
123 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
124 บ้านหนองจิก 0 0 1 1 3 0 0 1 3
125 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
126 บ้านโคกเต่า 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
128 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 1 1 2 1 4 0 7
129 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 1 1 2 1 0 1 3
130 บ้านสระบัว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองกลางโคก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 0 0 0 9 2 3 1 14
134 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 0 0 0 0 8 3 1 4 12
135 เทศบาลนาเชือก 0 0 0 0 7 9 3 5 19
136 ชุมชนบ้านสำโรง 0 0 0 0 7 1 3 2 11
137 บ้านปอพานหนองโน 0 0 0 0 7 0 3 0 10
138 บ้านนาภู 0 0 0 0 5 3 2 0 10
139 บ้านวังหินโนนสว่าง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
140 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 5 1 0 0 6
141 บ้านหนองคลอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
142 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 4 1 0 2 5
143 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 4 1 0 2 5
144 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
145 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 4 1 0 1 5
146 บ้านก่อ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
147 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 4 0 1 1 5
148 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 3 2 3 2 8
149 กู่สันตรัตน์ 0 0 0 0 3 2 2 1 7
150 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
151 บ้านดงยาง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
152 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
153 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 3 0 1 1 4
155 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
156 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
157 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
158 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
159 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 2 2 0 1 4
160 บ้านหนองผง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 บ้านดอนหมี 0 0 0 0 2 1 0 1 3
163 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 2 0 2 1 4
167 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
168 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
169 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
170 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองแคนหัวฝ่าย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
178 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
179 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 1 2 0 3 3
180 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
183 บ้านตำแยโนนยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหารฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
186 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 บ้านตำแย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
189 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 1 1
190 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านหัวสระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านจอกขวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านดงหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองกกหนองยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหัวหนองคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหัวเข่าแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนแร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
208 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 0 0 0 0 3 1 0 4
209 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
210 บ้านหนองเหล่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
211 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
212 บ้านหนองคูม่วง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
215 พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 196 189 151 536 1,245 352 162 204 1,759