สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองวาปีปทุม 38 4 1 1 43
2 บ้านขามเรียน 32 10 2 2 44
3 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 32 7 1 3 40
4 บ้านเหล่า 28 4 3 4 35
5 บ้านเม็กดำ 26 9 6 6 41
6 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 26 9 3 4 38
7 บ้านเขวาทุ่ง 24 7 8 6 39
8 บ้านหนองรูแข้ 23 0 1 2 24
9 พระกุมารศึกษา 20 3 1 2 24
10 บ้านโกทา 20 2 1 3 23
11 บ้านมะโบ่ 19 3 1 1 23
12 บ้านสนาม 18 7 1 5 26
13 บ้านโดน 18 3 4 2 25
14 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 18 3 1 3 22
15 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 17 7 1 3 25
16 บ้านหนองบัวสันตุ 17 4 0 3 21
17 บ้านหนองบัวแดง 16 15 4 3 35
18 บ้านหัวหมู 16 3 6 4 25
19 บ้านหนองป้าน 15 6 2 2 23
20 ชุมชนนาสีนวล 15 4 3 5 22
21 บ้านหัวดง 14 1 0 2 15
22 บ้านห้วยหิน 14 1 0 0 15
23 บ้านชาดฝางหัวเรือ 13 8 0 3 21
24 อนุบาลเอี่ยมสุข 13 3 0 0 16
25 บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 12 5 1 2 18
26 บ้านหนองกุง 12 5 1 2 18
27 บ้านปลาขาว 12 3 3 3 18
28 บ้านดงใหญ่ 12 2 2 1 16
29 บ้านหนองไฮ 12 0 4 1 16
30 บ้านหนองหว้า 12 0 1 2 13
31 บ้านหนองกุง (นาเชือก) 11 3 2 3 16
32 บ้านนาข่า 11 2 1 1 14
33 ชุมชนบ้านงัวบา 11 0 0 0 11
34 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 10 5 1 0 16
35 ราชประชานุเคราะห์ 16 10 4 3 2 17
36 บ้านหนองระเวียง 10 3 0 0 13
37 โนนจานวิทยา 9 5 1 4 15
38 บ้านโพธิ์ชัย 9 3 3 2 15
39 บ้านเมืองเสือ 9 3 2 1 14
40 อนุบานครจัมปาศรี 9 3 0 1 12
41 บ้านหนองแดงสหมิตร 9 2 3 1 14
42 บ้านหนองโพธิ์ 9 1 2 1 12
43 บ้านหนองแสน 9 1 2 0 12
44 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 9 0 2 3 11
45 บ้านหนองปอ 9 0 2 1 11
46 บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 9 0 1 0 10
47 บ้านโนน 8 7 0 0 15
48 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 8 3 1 4 12
49 บ้านโคกสีทองหลาง 8 3 1 2 12
50 บ้านบุ่งง้าว 8 2 0 1 10
51 บ้านหนองหน่อง 8 1 0 1 9
52 อนุบาลดงเมืองน้อย 8 1 0 0 9
53 บ้านหัวช้าง 8 0 2 3 10
54 เทศบาลนาเชือก 7 9 3 5 19
55 บ้านสระแคน 7 4 2 2 13
56 ชุมชนบ้านสำโรง 7 1 3 2 11
57 บ้านประแหย่ง 7 1 0 0 8
58 อนุบาลวาปีปทุม 7 1 0 0 8
59 บ้านปอพานหนองโน 7 0 3 0 10
60 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 7 0 0 0 7
61 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 6 4 2 5 12
62 บ้านหนองแก 6 4 0 4 10
63 บ้านวังจานโนนสำราญ 6 3 0 1 9
64 บ้านแวงดงหนองยาง 6 2 0 0 8
65 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 6 1 1 0 8
66 บ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 6 1 0 1 7
67 บ้านหนองแสง 6 0 1 0 7
68 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 6 0 0 2 6
69 บ้านมะชมโนนสง่า 6 0 0 0 6
70 บ้านนาเลา 5 5 1 2 11
71 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 5 4 0 0 9
72 บ้านนาฝาย 5 3 2 2 10
73 บ้านนาภู 5 3 2 0 10
74 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 5 2 1 0 8
75 บ้านคึมบง 5 2 0 2 7
76 บ้านเครือซูด 5 2 0 1 7
77 บ้านสระบาก 5 2 0 1 7
78 บ้านหนองฮี 5 1 1 0 7
79 บ้านโนนบ่อ 5 1 1 0 7
80 บ้านดงแคน 5 1 0 0 6
81 บ้านเมืองเตา 5 1 0 0 6
82 บ้านวังหินโนนสว่าง 5 1 0 0 6
83 บ้านโคกสะอาด 5 1 0 0 6
84 บ้านโนนรัง 5 0 2 2 7
85 บ้านดู่ 5 0 2 0 7
86 บ้านหนองบึง 5 0 0 1 5
87 บ้านหวาย 5 0 0 0 5
88 บ้านดอนดู่วังบอน 5 0 0 0 5
89 บ้านหนองคลอง 5 0 0 0 5
90 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 4 5 3 1 12
91 บ้านโนนจาน 4 2 0 1 6
92 บ้านหนองแวง 4 2 0 0 6
93 บ้านหนองแคน 4 1 0 2 5
94 บ้านดงเย็น 4 1 0 2 5
95 บ้านหนองแปน 4 1 0 2 5
96 บ้านนกเหาะ 4 1 0 1 5
97 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 1 5
98 บ้านโคกใหญ่วิทยา 4 1 0 1 5
99 ชุมชนบ้านดงบัง 4 1 0 0 5
100 บ้านโนนแคน 4 1 0 0 5
101 วัดป่านาเชือก 4 1 0 0 5
102 บ้านก่อ 4 1 0 0 5
103 บ้านป่าแดง 4 0 1 2 5
104 บ้านสว่าง 4 0 1 1 5
105 บ้านขามป้อม 4 0 1 1 5
106 บ้านหนองโนทับม้า 4 0 0 1 4
107 บ้านหัวงัว 4 0 0 0 4
108 ชุมชนบ้านหนองเลา 4 0 0 0 4
109 บ้านเหล่าจั่น 4 0 0 0 4
110 บ้านหัวช้างโคกม่วง 4 0 0 0 4
111 บ้านหนองแต้ 3 4 0 1 7
112 บ้านโคกไร่ 3 3 0 1 6
113 บ้านกุดน้ำใส 3 2 3 2 8
114 กู่สันตรัตน์ 3 2 2 1 7
115 บ้านแดงโพงคำแก้ว 3 2 1 0 6
116 บ้านดงยาง 3 2 1 0 6
117 จตุคามประชาสรรค์ 3 1 1 4 5
118 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 3 1 1 2 5
119 รุ่งอรุณวิทย์ 3 1 1 1 5
120 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 3 1 1 1 5
121 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 3 1 1 0 5
122 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 3 1 0 0 4
123 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 1 0 0 4
124 บ้านเตาบ่า 3 0 1 1 4
125 บ้านโพนทอง 3 0 1 0 4
126 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 0 1 0 4
127 บ้านหนองข่า 3 0 1 0 4
128 บ้านหนองจิก 3 0 0 1 3
129 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
130 บ้านจอมพะลาน 3 0 0 0 3
131 บ้านดง 3 0 0 0 3
132 บ้านดู่หนองโก 3 0 0 0 3
133 บ้านนาค่าย 3 0 0 0 3
134 บ้านทัพป่าจิก 3 0 0 0 3
135 บ้านไก่นา 3 0 0 0 3
136 บ้านมะแซวหนองโง้ง 3 0 0 0 3
137 บ้านโคกเต่า 3 0 0 0 3
138 วรัญญาวิทย์ 2 4 1 0 7
139 บ้านดงบากหนองตาเต็น 2 3 0 0 5
140 บ้านกุดนาดีโนนลาน 2 3 0 0 5
141 บ้านหนองแต้น้อย 2 3 0 0 5
142 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 2 3 0 0 5
143 บ้านยางอิไลดอนก่อ 2 2 1 1 5
144 บ้านเหล่าน้อย 2 2 0 1 4
145 บ้านหนองผง 2 2 0 0 4
146 บ้านเหล่าหมากคำ 2 1 4 0 7
147 บ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 2 1 2 1 5
148 บ้านหนองแกวิทยา 2 1 1 0 4
149 บ้านโคกมนโนนทอง 2 1 0 1 3
150 ราชประชานุเคราะห์ 18 2 1 0 1 3
151 บ้านดอนหมี 2 1 0 1 3
152 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 1 0 0 3
153 บ้านป่าตองหนองงู 2 1 0 0 3
154 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 2 1 0 0 3
155 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 2 1 4
156 บ้านหนองโนใต้ 2 0 1 0 3
157 บ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 2 0 0 3 2
158 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 0 0 1 2
159 บ้านเสือโก้ก 2 0 0 1 2
160 ราชประชานุเคราะห์ 17 2 0 0 0 2
161 บ้านโสกยาง 2 0 0 0 2
162 บ้านตาลอก 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 0 2
164 บ้านสระบัว 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองกลางโคก 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 0 0 0 2
167 บ้านแคน 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองแคนหัวฝ่าย 2 0 0 0 2
169 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 2 0 0 0 2
170 บ้านห้วยหลาว 2 0 0 0 2
171 บ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 2 0 0 0 2
172 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 0 0 0 2
173 บ้านหนองสระ 1 5 1 1 7
174 บ้านเหล่าค้อ 1 3 0 1 4
175 บ้านแก่นท้าว 1 2 0 3 3
176 บ้านดอนหัน 1 2 0 0 3
177 บ้านเปล่งโนนกระยอม 1 2 0 0 3
178 บ้านหนองห้าง 1 1 1 0 3
179 บ้านหนองผือ 1 1 0 2 2
180 บ้านหนองบัวแก้ว 1 1 0 0 2
181 บ้านตำแยโนนยาง 1 1 0 0 2
182 บ้านหารฮี 1 1 0 0 2
183 บ้านเหล่ากว้าง 1 0 1 2 2
184 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 0 1 1 2
185 บ้านหนองจานบุลาน 1 0 1 0 2
186 บ้านตำแย 1 0 0 1 1
187 บ้านศาลา 1 0 0 1 1
188 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 1 1
189 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
191 บ้านหัวสระ 1 0 0 0 1
192 บ้านจอกขวาง 1 0 0 0 1
193 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 0 1
194 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองกกหนองยาว 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองแดง 1 0 0 0 1
198 บ้านหัวหนองคู 1 0 0 0 1
199 บ้านหัวเข่าแตก 1 0 0 0 1
200 บ้านอีโต้ 1 0 0 0 1
201 บ้านเก่าน้อย 1 0 0 0 1
202 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 0 1
203 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 0 0 0 1
204 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนท่อน 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนแร่ 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองนาใน 0 3 1 0 4
208 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 0 3 1 0 4
209 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 2 0 0 2
210 บ้านหนองเหล่า 0 2 0 0 2
211 บ้านแก่นเท่า 0 1 1 0 2
212 บ้านหนองคูม่วง 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 1 0 1
214 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 3 0
215 พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 0 1 0
รวม 1,245 352 162 204 1,963