หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000184 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 9 8 6
2 000211 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 9 21 12
3 000075 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 29 69 43
4 000020 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 13 31 23
5 000186 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 9 24 16
6 000128 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 8 18 11
7 000111 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 14 15 8
8 000006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14 15 7
9 000132 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 4 6 2
10 000015 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 44 104 64
11 000166 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 3 13 5
12 000013 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 16 8
13 000228 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 5 7 6
14 000237 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 11 16 15
15 000218 โรงเรียนบ้านก่อ 5 15 8
16 000230 โรงเรียนบ้านขามป้อม 6 11 8
17 000049 โรงเรียนบ้านขามเรียน 48 102 70
18 000058 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 20 5
19 000116 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ต่นหลุบเปลือย 8 22 9
20 000168 โรงเรียนบ้านคึมบง 9 40 12
21 000091 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0
22 000009 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 1 1 1
23 000082 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 3 9 2
24 000042 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 55 39
25 000124 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 13 8
26 000066 โรงเรียนบ้านดง 3 11 6
27 000226 โรงเรียนบ้านดงน้อย 0 0 0
28 000084 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 5 23 6
29 000118 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 5 14 4
30 000179 โรงเรียนบ้านดงยาง 6 32 7
31 000052 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1 15 2
32 000083 โรงเรียนบ้านดงเย็น 7 14 12
33 000143 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 14 9
34 000025 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 18 25 24
35 000189 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 5 13 9
36 000070 โรงเรียนบ้านดอนหมี 4 7 6
37 000216 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 3 3
38 000029 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 9 20 11
39 000018 โรงเรียนบ้านดู่ 7 11 9
40 000034 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 4 17 8
41 000160 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 1 3 2
42 000026 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 8 7
43 000210 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 28 50 30
44 000051 โรงเรียนบ้านตาลอก 2 16 4
45 000232 โรงเรียนบ้านตำแย 2 5 2
46 000021 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 14 37 26
47 000164 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 2 8 4
48 000087 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 3 8 5
49 000135 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 19 7
50 000028 โรงเรียนบ้านนาข่า 16 35 25
51 000068 โรงเรียนบ้านนาค่าย 3 11 5
52 000161 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 4 15 8
53 000190 โรงเรียนบ้านนาฝาย 12 14 6
54 000235 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 9 24 18
55 000129 โรงเรียนบ้านนาภู 10 20 10
56 000010 โรงเรียนบ้านนาเลา 14 15 9
57 000099 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 13 25 9
58 000127 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 11 21 13
59 000050 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 8 16 8
60 000163 โรงเรียนบ้านปลาขาว 21 73 25
61 000103 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 10 16 14
62 000167 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 3 7 4
63 000148 โรงเรียนบ้านป่าแดง 7 7 5
64 000088 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 7 25 11
65 000030 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 23 7
66 000090 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 25 58 39
67 000174 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 6 6 3
68 000173 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 0 0 0
69 000027 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 10 36 11
70 000125 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 6 11 4
71 000131 โรงเรียนบ้านศาลา 2 4 2
72 000039 โรงเรียนบ้านสนาม 31 34 17
73 000176 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 6 4
74 000089 โรงเรียนบ้านสระบาก 9 14 9
75 000215 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 0 0 0
76 000079 โรงเรียนบ้านสระแคน 16 34 26
77 000202 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 21 6
78 000054 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0
79 000074 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 1 1 1
80 000192 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 12 4
81 000033 โรงเรียนบ้านหนองกุง 23 65 40
82 000146 โรงเรียนบ้านหนองกุง (นาเชือก) 23 65 40
83 000047 โรงเรียนบ้านหนองข่า 4 5 2
84 000222 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 5 13 5
85 000012 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 0 0
86 000008 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 2 6 3
87 000065 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 0 0
88 000198 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 9 6
89 000209 โรงเรียนบ้านหนองจิก (ยางสีสุราช) 0 0 0
90 000011 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 4 2
91 000057 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 25 9
92 000073 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 1 1
93 000041 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 18 22 13
94 000175 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 4 3
95 000101 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 8 28 16
96 000191 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 1 1
97 000201 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 24 117 41
98 000236 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 2 15 4
99 000147 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 38 61 44
100 000156 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 13 9
101 000162 โรงเรียนบ้านหนองปอ 13 36 22
102 000177 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 26 52 39
103 000180 โรงเรียนบ้านหนองผง 4 5 2
104 000093 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 4 3
105 000227 โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) 6 3 3
106 000152 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 10 6
107 000085 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 13 25 15
108 000205 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 27 48 34
109 000081 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 11 23 19
110 000119 โรงเรียนบ้านหนองสระ 8 10 2
111 000203 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 10 16 5
112 000023 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 39 19
113 000061 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0
114 000197 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
115 000056 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 0 0
116 000092 โรงเรียนบ้านหนองฮี 7 26 12
117 000149 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
118 000234 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 2 1 1
119 000076 โรงเรียนบ้านหนองแก 15 16 6
120 000043 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 4 9 8
121 000055 โรงเรียนบ้านหนองแคน 7 49 11
122 000171 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝ่าย 2 4 3
123 000142 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 3 2
124 000122 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 15 33 24
125 000223 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 9 16 11
126 000169 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 20 10
127 000133 โรงเรียนบ้านหนองแปน 7 20 11
128 000200 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 20 13
129 000229 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 4 4
130 000130 โรงเรียนบ้านหนองแสง 8 18 9
131 000098 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 5 5
132 000035 โรงเรียนบ้านหนองแสน 13 44 26
133 000150 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 3 5 4
134 000185 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 5 16 5
135 000199 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 3 8 0
136 000157 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 13 21 14
137 000225 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 14 6
138 000178 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 17 31 19
139 000005 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 18 41 32
140 000134 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 2 5 2
141 000183 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 3 4 2
142 000032 โรงเรียนบ้านหวาย 5 34 11
143 000016 โรงเรียนบ้านหัวงัว 6 11 9
144 000155 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 44 25
145 000208 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 4 17 5
146 000194 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 38 26
147 000159 โรงเรียนบ้านหัวสระ 2 6 4
148 000139 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 1 5 2
149 000097 โรงเรียนบ้านหัวหมู 30 72 32
150 000165 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 6 3
151 000067 โรงเรียนบ้านหารฮี 2 2 1
152 000153 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
153 000141 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 2 8 5
154 000154 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 15 65 33
155 000151 โรงเรียนบ้านอีโต้ 1 3 1
156 000094 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 8 5
157 000107 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด 2 8 4
158 000017 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 7 22 11
159 000078 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47 113 75
160 000137 โรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา) 24 28 13
161 000172 โรงเรียนบ้านเครือซูด 8 40 13
162 000095 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 5 8 4
163 000221 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0
164 000136 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 5 16 5
165 000077 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 6 28 14
166 000059 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 18 38 26
167 000046 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 50 112 73
168 000072 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 5 9 6
169 000036 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 3 3 1
170 000063 โรงเรียนบ้านเหล่า 39 62 41
171 000126 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 4 7 4
172 000106 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 5 9 3
173 000182 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 4 5
174 000086 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 9 7
175 000140 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 7 4 1
176 000064 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 6 7 7
177 000233 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 9 4
178 000022 โรงเรียนบ้านแคน 4 10 6
179 000187 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 7 20 9
180 000220 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 6 2
181 000145 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 9 11 9
182 000024 โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" 10 27 20
183 000144 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 2 11 3
184 000219 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 3 3
185 000188 โรงเรียนบ้านโกทา 28 60 39
186 000104 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 0 0
187 000158 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 4 9 3
188 000196 โรงเรียนบ้านโคกยาว 0 0 0
189 000069 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 0
190 000060 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 22 8
191 000002 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 15 36 22
192 000031 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 17 22 6
193 000224 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 5 1
194 000195 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 24 9
195 000007 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 0 0 0
196 000214 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
197 000217 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 6 12 8
198 000019 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 20 7
199 000138 โรงเรียนบ้านโดน 27 51 28
200 000038 โรงเรียนบ้านโนน 15 34 23
201 000231 โรงเรียนบ้านโนนจาน 7 8 7
202 000213 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 3 1
203 000080 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 8 10 5
204 000062 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 25 50 37
205 000204 โรงเรียนบ้านโนนรัง 10 31 18
206 000096 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 4 12 6
207 000014 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0
208 000170 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2 8 3
209 000071 โรงเรียนบ้านโนนแคน 5 6 4
210 000113 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 2 1
211 000045 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 19 25 16
212 000109 โรงเรียนบ้านโพนทราย 0 0 0
213 000181 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 34 10
214 000212 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 0 0
215 000037 โรงเรียนบ้านไก่นา 3 19 7
216 000100 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 1
217 000040 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 20 40 26
218 000004 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 5 4
219 000048 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 4 10 4
220 000193 โรงเรียนอนุบานครจัมปาศรี 13 51 15
221 000207 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 9 20 7
222 000053 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 43 92 67
223 000001 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 8 40 17
224 000003 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 44 83 67
225 000102 โรงเรียนโนนจานวิทยา 20 25 9
226 000117 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 28 48 41
227 000114 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 7 15 3
228 000110 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 7 27 14
229 000112 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 5 20 7
230 000121 โรงเรียนศุภประภา 0 0 0
231 000123 โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์ 0 0 0
232 000115 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 0 0 0
233 000120 โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย 0 0 0
234 000108 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 19 53 32
235 000105 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 26 50 30
รวม 2068 4792 2686
7478

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]