สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 40 12 2 5 54
2 อนุบาลท่าหลวง 35 9 5 4 49
3 นารายณ์วิทยา 23 9 2 5 34
4 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 20 7 5 2 32
5 อนุบาลพัฒนานิคม 19 3 2 2 24
6 พรหมรังษี 18 10 7 8 35
7 บ้านบัวชุม 17 10 3 6 30
8 บ้านหนองมะค่า 16 13 1 6 30
9 อนุบาลโคกเจริญ 16 12 2 3 30
10 บ้านท่าดินดำ 16 9 7 4 32
11 บ้านดงดินแดง 16 7 5 6 28
12 อนุบาลอำเภอลำสนธิ 15 2 0 1 17
13 บ้านห้วยใหญ่ 14 3 8 7 25
14 บ้านม่วงค่อม 14 3 8 5 25
15 อนุบาลลำนารายณ์ 14 3 3 0 20
16 บ้านเกาะรัง 13 6 3 3 22
17 วัดสว่างอารมณ์ 13 4 0 0 17
18 บ้านท่ากรวด 13 1 1 2 15
19 บ้านวังทอง 12 9 1 5 22
20 บ้านมะนาวหวาน 12 7 2 6 21
21 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 12 6 5 2 23
22 อนุบาลวัดหนองม่วง 12 3 1 3 16
23 บ้านเขายายกะตา 11 7 4 2 22
24 บ้านเขารวก 11 0 0 0 11
25 อนุบาลสระโบสถ์ 10 4 2 2 16
26 บ้านใหม่สามัคคี 10 4 0 5 14
27 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 10 2 1 6 13
28 วัดหนองตามิ่ง 9 5 3 4 17
29 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 8 7 6 6 21
30 บ้านวังตาอินทร์ 8 0 1 5 9
31 บ้านคลอง 7 8 3 8 18
32 บ้านซับโศก 7 2 2 1 11
33 บ้านสระเพลง 6 8 1 3 15
34 นิคมลำนารายณ์ 6 5 12 7 23
35 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 6 4 3 10 13
36 บ้านป่าเขว้า 6 3 2 1 11
37 บ้านดีลัง 6 2 4 2 12
38 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 6 2 3 4 11
39 บ้านกุดตาเพชร 6 2 2 4 10
40 บ้านเขาราบ 6 0 2 0 8
41 บ้านหนองเกตุ 6 0 0 0 6
42 ช่องสาริกา 6 0 0 0 6
43 ทองทาบพิทยา 5 4 4 6 13
44 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 5 4 3 3 12
45 บ้านหนองประดู่ 5 4 1 1 10
46 บ้านท่าเยี่ยม 5 3 1 1 9
47 วัดหนองนา 5 2 2 1 9
48 บ้านหนองโกวิทยา 5 2 1 3 8
49 วัดโคกสลุง 5 1 0 0 6
50 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 5 0 2 0 7
51 บ้านหนองจาน 5 0 1 0 6
52 บ้านบ่อดินสอพอง 5 0 0 1 5
53 บ้านโคกแสมสาร 4 5 2 1 11
54 วัดโพธิ์งาม 4 3 3 0 10
55 บ้านแหลมชนแดน 4 3 1 0 8
56 บ้านคลองกลุ่ม 4 3 0 0 7
57 บ้านบ่อคู่ 4 1 0 1 5
58 บ้านทะเลวังวัด 4 1 0 0 5
59 บ้านท่าหลวง 4 0 3 0 7
60 บ้านเหวตาบัว 4 0 1 2 5
61 บ้านด่านไทยล้อม 3 4 1 3 8
62 บ้านซับหินขวาง 3 4 1 0 8
63 บ้านทุ่งตาแก้ว 3 2 2 0 7
64 ซอย 19 สาย 2 ขวา 3 2 0 3 5
65 บ้านเขาแหลม 3 1 2 0 6
66 บ้านยางราก 3 1 1 2 5
67 บ้านวังแขม 3 1 1 1 5
68 บ้านไร่พัฒนา 3 1 1 1 5
69 สามัคคีวิทยา 3 1 0 0 4
70 บ้านซับจำปา 3 1 0 0 4
71 บ้านลำโป่งเพชร 3 0 0 0 3
72 สร้างพัฒนา 2 4 2 4 8
73 งามมีศรีพัฒนา 2 3 2 1 7
74 บ้านดงน้อย 2 3 2 1 7
75 บ้านราษฎร์บำรุง 2 3 2 0 7
76 บ้านหัวลำ 2 3 0 5 5
77 บ้านใหม่โสพิมพ์ 2 3 0 2 5
78 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 2 3 0 0 5
79 วัดดำรงบุล 2 2 1 1 5
80 วัดมณีศรีโสภณ 2 1 2 0 5
81 บ้านปรางค์น้อย 2 1 2 0 5
82 บ้านมะกอกหวาน 2 1 0 0 3
83 บ้านสวนมะเดื่อ 2 1 0 0 3
84 บ้านเขาตะแคง 2 1 0 0 3
85 บ้านลำสนธิ 2 0 1 0 3
86 บ้านท่ามะนาว 2 0 0 3 2
87 บ่อทองลพบุรี 2 0 0 3 2
88 บ้านหนองหัวช้าง 2 0 0 2 2
89 บ้านหนองสำราญ 2 0 0 1 2
90 บ้านเนินสวอง 2 0 0 0 2
91 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยสาราม 2 0 0 0 2
93 บ้านยางโทน 1 3 4 5 8
94 บ้านพุกะชัด 1 3 0 0 4
95 บ้านคลองสาริกา 1 2 0 1 3
96 บ้านเขาสมโภชน์ 1 2 0 0 3
97 แก้วประทานพรวิทยา 1 1 2 0 4
98 บ้านหนองเสมา 1 1 2 0 4
99 บ้านมหาโพธิ 1 1 2 0 4
100 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 1 1 1 3
101 วัดสุนทรเทพคีรี 1 1 1 1 3
102 บ้านบ่อน้ำ 1 1 1 1 3
103 บ้านด่านจันทร์ 1 1 1 0 3
104 บ้านหนองปล้อง 1 1 1 0 3
105 ไทยรัฐวิทยา 100 1 1 1 0 3
106 บ้านทะเลทอง 1 1 0 0 2
107 บ้านเขาดินทอง 1 1 0 0 2
108 ซอย12 สาย 4 ซ้าย 1 1 0 0 2
109 บ้านหนองบง 1 0 1 2 2
110 บ้านโค้งรถไฟ 1 0 1 1 2
111 บ้านลำโกฎิทอง 1 0 1 0 2
112 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1
113 บ้านท่าตะโก 1 0 0 0 1
114 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
115 บ้านลังกาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 0 0 1
117 บ้านเขาหมูมัน 1 0 0 0 1
118 บ้านเขาขวาง 0 3 1 0 4
119 บ้านชอนสมบูรณ์ 0 2 1 0 3
120 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 2 1 0 3
121 บ้านธงชัยสามัคคี 0 2 0 0 2
122 บ้านหนองตะแบก 0 1 2 0 3
123 เพ็ญพัฒนา 0 1 1 0 2
124 บ้านหนองปีกนก 0 1 1 0 2
125 บ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 0 1 0 1 1
126 บ้านทรัพย์เจริญ 0 1 0 0 1
127 บ้านทุ่งดินแดง 0 1 0 0 1
128 บ้านหนองไทร 0 1 0 0 1
129 บ้านห้วยดีเลิศ 0 1 0 0 1
130 บ้านห้วยเขว้า 0 1 0 0 1
131 บ้านโกรกรกฟ้า 0 1 0 0 1
132 สุวดีวิทยา 0 1 0 0 1
133 อารีสวัสดิ์ 0 1 0 0 1
134 บ้านนาโสม 0 0 1 2 1
135 บ้านเขาตำบล 0 0 1 1 1
136 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 0 0 1 0 1
137 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 1 0 1
138 บ้านศรีเมือง 0 0 1 0 1
139 บ้านซับงูเหลือม 0 0 0 1 0
140 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 1 0
141 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0
142 บ้านหนองโกวิทยา อ.ชัยบาดาล 0 0 0 0 0
143 บ้านเนินทอง 0 0 0 0 0
รวม 713 339 203 227 1,255