หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2 นางสาวลัคณา แพงอุด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3 นางวรรณิดา เพชรมณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5 นางสาวธัญญานัฎ บุญพิละ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6 นางสางสุจินดา เนตรศิริ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
7 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
8 นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9 นางสาวประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
10 นางสาววิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
11 นายวิชา ทำเพียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
12 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
13 นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
14 นางสาวลัดดาวัลย์ โพธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
15 นางรัชนีวรรณ ศรีเอียม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กเรียนร่วม  
16 นางอรอนงค์ ชั่งใจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
17 นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
18 นางผกาทิพย์ ภูอุดม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
19 นายมานะ อัครบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
20 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลพบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
21 นายอำนาจ คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลพบุรี เขต ๒ ประธานฝ่ายดำเนินงาน  
22 นายมนัส ปิยะคง ประธานศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
23 นายวิรุณชัย ประธานศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
24 นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
25 นายนิวัฒน์ เย็นฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลพบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
26 นายอำนาจ คุ้มสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลพบุรี เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]