หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางไพรวัลย์ ไตรญาณโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม กรรมการ
2. นางพัฒนา ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสาวสมศรี สุขสิงห์ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ กรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุตฎิพงค์ เรืองรุ่ง โรงเรียนช่องสาลิกา กรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ยงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางเดือนฉาย แสงสกุล โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ กรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ศรีพร้อม โรงเรียนบ้านม่วงค่อม กรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ จันทร์สวย โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ภูสถาน โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางชูศรี โปร่งเจริญ โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี กรรมการ
2. นางจรินรัตน์ ปัทมาลัย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
3. นางวรรณี แก้วโมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอำภา เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญรัตน์ แก้วเรียนโรงเรียนบ้านหนองสำราญ กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ คล้ายเครือญาติ โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ พันธุ์ไม้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ กรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร โรงเรียนบ้านเขารวก กรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประชุมพร สิทธิปัญญา โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นายวินัย หลาบงาม โรงเรียนบ้านเขารวก กรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศศิกานต์ ศรีนวล โรงเรียนบ้านสันตะลุงกรรมการ
2. นางมาลัย เจียมเงิน โรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นายณัฐกฤต สิทธิเสาะ โรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางงามตา ศรีสุมานันท์ โรงเรียนบ้านท่ากรวด กรรมการ
2. นายสายันต์ ดวงอัคฆะ โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นางสาวอุษาวดี ใจตรงโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรมณี ตามวงศ์ โรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางรัตนมณี ม่วงอ่ำ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา กรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางรวีวรรณ อัมพะวา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางปราณีย์ แย้มเมืองไชย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางรัชนี คุ้มศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางปรางทอง อ่อนธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
2. นางนันท์นภัส พงศ์ศศิกานต์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางสุมาลี ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านวังแขม กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ ปั้นโตโรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
2. นางกุหลาบ สีเหมาะโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางนกแก้ว บุญเรือนโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายลำจวน ทองนิ่มโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
2. นายสมาน โคตรเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ หลอดทองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธาน
2. นายนคร คล้ายเครือญาติโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นายอาคม ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายอรรถพร ดิษยมณฑลโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
5. นายเสริม ธรรมศรีโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทิภาวรรณ เลขวัฒนะโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายตวงสิทธิ์ อุทรศรีโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ จำมั่นโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสิฎฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
5. นางสาวประภาภรณ์ สมัครลานโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย ครูรัตนะโรงเรียนบ้านโคกแสมสารประธาน
2. นางสาววัชรีย์ ทองอินทร์โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นางทัตติยา แก้วมณีโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
4. นางสาวประพาฬรัตน์ เอี่ยมโซ้วโรงเรียนบ้านท่ากรวดเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางประคอง แย้มสวาทโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
2. นางมลฑา โคตรเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
3. นางสาวอาภร มะสุทธิโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ฤทธิ์เต็มโรงเรียนบ้านสระเพลงประธาน
2. นายถาวร เสือฉิมโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวฐิติมน นุบุญมาโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศิริ คงเจริญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
2. นายสมชาย ไข่นิลโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นางรุ่งนภา เพ็ชรไม้โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางสาวอนันต์ มั่นดีโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
2. นายวัลลถ โพธิ์สุนทรโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
3. นายพรทวี สุมาลีโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ปานพรหมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิชชา เกียรติศิริโรงเรียนบ้านคลองประธาน
2. นางนภาพร มหัจฉริยานุศาสน์โรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
3. นายพรรณี ศิลาลอยโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นางสาวโรสสุคนธ์ พูพุ่มโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
6. นางสาวอโณทัย ศรนิกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
7. นางสาวสังวาลย์ เหมือนเมืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
8. นางสาววิภา โพธิ์นอกโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวมะริวรรณ นาประกอบโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
10. นางสาวพิชญา ผลปราชญ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
11. นางสาววลัยพร คำแพงโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
12. นางสาวกัลยา โคคำโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
13. นางสาววิภา จำมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
2. นายธัณย์นุชิต หัสนีย์ธนเดชโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้วโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุสัน ห้าวหาญโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ประธาน
2. นางวัชรี ชนะภัยโรงเรียนบ้านไรพัฒนากรรมการ
3. นางพิกุลทอง ศรีแสงอ่อนโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา แก้วมงคลโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมพร คล้ายวงษ์โรงเรียนบ้านมหาโพธิประธาน
2. นางจุฬารัตน์ เกียรติศิริโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พวงมวายโรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
4. นางกำไล วัชรอาภาไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา อุบลบานโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสาข์ มั่นศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
3. นายวิชา จรเดชโรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีกร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายวิเชียร โตแย้มโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
3. นางสาวบุษกร จิตรักวงสกุลโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐสฤษฎ์ คงไกรฤกษ์โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างประธาน
2. นางสุภัสสร รองแหยมโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ กนกขุมทรัพย์โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธาน
2. นางจิดาภา บุญลือโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ศรทรงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณภัทร นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางปราณี แดงดีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายสถิตย์ สร้อยสนธิ์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางนิยดา ทบอาจโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย กัณหาโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ คำชมพูโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ชอบค้าขายโรงเรียนบ้านวังแขมประธาน
2. นายสุติปิยะ เศรษฐีธรโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายกฤษณพล สร้อยวันโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางสาวพิมพร ปิติสมโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านดงน้อยประธาน
2. นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
3. นายขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์กรรมการ
4. นายดิลก จำปาโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทองเผือกโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ประธาน
2. นายสุชาติ ดุสิตบุตร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายศิวะ จักรสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
4. นางมณัฐนิตย์ กัณหาโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย กัณหาโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายอาจหาญ พันเตโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ คำชมพูโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ โชติมนโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
2. นายวันชนะ เผือกกรุตโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แก้วหล่อโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นายสมชาย สิทธิเลิศประสิทธิ์โรงเรียนวัดศิริบรรพตกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ วงศสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเนินสวองกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นางกรองแก้ว ศรีสุมานันท์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ภู่โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม กรรมการ
2. นายธรรมนูญ คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
4. นางสาววรญา แสงสว่าง โรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นายสงบ ทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นิพัทธ์โยธินโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ ขันธุปัทต์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นางพลอยพิมล เพ็ชร์ยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นางมาลีรัตน์ แสงประไพโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
6. นางสาวศิรินภา คำเรืองโคตร์โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพฯกรรมการ
7. นางประภา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบรรเทิง อิงแอบโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟประธาน
2. นางกุหลาบ สีเหมาะ โรงเรียนบ้านท่าหลวง กรรมการ
3. นางสาวสุทธีรนันท์ พึ่งเพียร โรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิราพร มะลิเสือ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง กรรมการ
5. นายสมเศียร ช้างจวง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี กรรมการ
6. นายสมชาย เงินแจ่ม โรงเรียนบ้านดีลัง กรรมการ
7. พระครูปลัดพิชัยยุทธ เตชปญฺโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าหลวงกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสำเนาว์ วงศ์วายุรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าดินดำ กรรมการ
2. นายสุพันธุ์ ศรีโยธี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง กรรมการ
3. นายพเยาว์ อินสกุล โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
4. นายเฉลิมศรี ธัญญศิริ โรงเรียนบ้านคลอง กรรมการ
5. นายเพขรรุ่ง คำพลึก โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ กรรมการ
6. นางไฉน พลอยบุตร โรงเรียนบ้านวังแขม กรรมการ
7. พระสมุห์คฑาวุฒิ ฐิตคุโณเลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองผักแว่นกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง อิงแอบโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟกรรมการ
2. นางระพีพรรณ จิตสมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางชนากานต์ มูลยแพทย์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสมพร เกตุพรหมโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
5. นายวิโรจน์ เมืองกลั่นโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
6. นางลำยอง เคียนทองโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
7. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายดำรงค์พันธ์ ยงค์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองนาประธาน
2. นางกุลธิดา บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านบ่อน้ำกรรมการ
3. นายโกเมฆ ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายไพบูลย์ แย้มสัจจา โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง กรรมการ
5. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายดำรงค์พันธ์ ยงค์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองนาประธาน
2. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายแมนศักดิ์ กาสีโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวินัย พรรณรัตน์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีประธาน
2. นายไพทูรย์ ขันสุวรรณ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
3. นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ โรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
4. นางไลวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
5. นางสุธีรา สวนสุข โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา กรรมการ
6. นางสาวพิมพรรณ สุขประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวินัย พรรณรัตน์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
2. นายเผด็จ ธรรมศักดิ์ชัยโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
3. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
4. นางภัสสร กุลเมืองโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางสมนึก เสวตวิหาริถ์โรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
6. นางลักษมน เส็งฉนวนโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
7. นางวิลาวรรณ ศรสวรรค์โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธาน
2. นายลัดดาวัลย์ ขันธุปัทม์ โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายมนทนี พรมโสภา โรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
4. นางทิพยรัตน์อาภา สืบสวง โรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายกิตติ ศรีโยธินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธาน
2. นายชาตรี ช่างเหลาโรงเรียนบ้านซับกระโดนกรรมการ
3. นางมนทนี พรมโสภาโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
4. นางณัฏฐนันท์ เฑี่ยงอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้างกรรมการ
5. นางบุบผา กองพิลาโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนั่น สุดใจโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าประธาน
2. นางสาวสิริมา เถื่อนทนนท์ โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟกรรมการ
3. นายศิลา สุทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ผอบเพ็ชร โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา คำประกอบ โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ วิบูลย์พันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ พรมนิ่ม โรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางจรัญญา ปัญโญวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นายชลัมพล ธูปกระแจะ โรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
5. นายทศพร ศรีสกุล โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
6. นางสุนีย์ วงษ์บุบผา โรงเรียนไทยรัฐ ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสนั่น สุดใจโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้ากรรมการ
2. นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางอารีย์ สุพานิชโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุทธีรนันต์ พึ่งเพียรโรงเรียนบ้านป่าเขว้ากรรมการ
5. นางประภารัตน์ มะโนพงษ์โรงเรียนบ้านเขาขวางกรรมการ
6. นางสาวสุรัตน์ ครึ้มค้างพลูโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุภาพ สุริยาอารักษ์โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ประธาน
2. นายชิน ผลมะตาดโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางพัชรา ช่วยค้ำชู โรงเรียนบ้านเขาตำบลกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ พวงภู่ โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา หาภักดี โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
6. นางภัสสร กุลเมือง โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ปฐมัง โรงเรียนอนุบาลวัหหนองม่วงกรรมการ
2. นายสมหมาย จิตตเสถียร โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางอุทัยทิพย์ สินธุไชย โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาลกรรมการ
4. นางฐานิตรวี ตามสุขสนธิ์ โรงเรียนบ้านซับไทรกรรมการ
5. นางจตุพร ใจดีเย็น โรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
6. นางนิตยา อินเถื่อน โรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สุริยาอาลักษณ์โรงเรียนบ้านใหม่ซับเจริญกรรมการ
2. นางชนิดา กาลพัชรกุลโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา นาทองโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
5. นางสาววิยดา กันนะลาโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
6. นางศรีสุดา พงศ์ถิ่นโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
7. นายพรหมมินทร์ เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธาน
2. นางกัญณภัทร หุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชมมา โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พาดทองหลาง โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
6. นายสมจิตร บานเย็น โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
7. นายบุญยืน พวงวงษา โรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานประธาน
2. นายสธณ ตริตรองโรงเรียนพรหมรัษีกรรมการ
3. นางสาวกนกมณี ดีศิริภากนกโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร จันทร์รอดโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ยาทิพย์โรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
6. นางสาวมธุรส เบื้องกลางโรงเรียนบ้านเขาดินทองกรรมการ
7. นางสาวขวัญลดา สุขถนอมโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิกรรมการ
2. นางพิสมัย ลักษณาวงษ์โรงเรียนบ้านซับไทรกรรมการ
3. นายธนภัทร เล็กพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ แกมขุนทดโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ทองดีโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิกรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยาโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ อ่อนธรรมโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
4. นายบุญส่ง ดังกลางโรงเรียนเขาแหลมกรรมการ
5. นายลือชัย พันธ์เกตุโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ รักษาราษฏร์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นายวิเชียร เกิดประกอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายณรงค์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นายอุดมสิน ศรีจันดีโรงเรียนบ้านลำสนธิกรรมการ
5. นายนิรันทร์ กิ่งประกอบโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย สิงห์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายสมชาย เงินแจ่มโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายอรรถ วัฒนกุลโรงเรียนโคกแสมสารกรรมการ
4. นายลำพอง ภาษาเวสโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายธานี แก้วอินทร์ศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ รัตนศรีโรงเรียนบ้านลำสนธิกรรมการ
2. นางสาวอมราภรณ์ อาสาทองโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สินาวิสานโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อมกรรมการ
4. นางรุจเรข หนูรอดโรงเรียนพรหมรังสีกรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ พุกพัตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจูเรียะ ศรีทัพไทยโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายสายัณต์ สมอยู่โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
4. นายสังวาล เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
5. นายประวิทย์ สายเนียมโรงเรียนวัดชุมชนคีรีนาครัตนาราม กรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพิ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางดนตรี พินิจชัยโรงเรียนมะกอกหวานกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
4. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธาน
2. นางเอื้องฟ้า โคตะโนโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางดนตรี พินิจชัยโรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลลำสนธิพงษ์กรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
4. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านอก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย เกษไชยโรงเรียนบ้านหัวลำประธาน
2. นางอุมารินทร์ แจ่มจ่ายโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายรณชัย พัฒนเจริญโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธาน
2. นางเสาวลักษณ์ พระสีโรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
3. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมประธาน
2. นางสาวธีรพร เอนกศิลป์โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
3. นายลลิตเทพ ภูอุดมโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางดนตรี พินิจชัยโรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
4. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุธารักษ์ มณีอินทร์โรงเรียนบ้านทะเลวังวัดประธาน
2. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นายลลิตเทพ ภูอุดมโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายลลิตเทพ ภูอุดมโรงเรียนบ้านม่วงค่อมประธาน
2. นายชิน ผลมะตาดโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางสุธีรัตน์ ผาผายโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายวินัย ปัจฉิมโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายทัศนัย ไพรีโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แจ่มปัญญาโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
4. นางดนตรี พินิจชัยโรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ประเสริฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลลำสนธิกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เสือสูงเนินโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เชื้อสามารถโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นายวันชัย ราชสีห์โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณกรรมการ
4. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางวิรัตน์ วงษ์ท้าวโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ รอดศรีโรงเรียนบ้านเกาะรังประธาน
2. นายบำรุง คำชูโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นายประทีป วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางรัตนา วงศ์ชยานันท์โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางอภิระดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางรัตนา วงศ์ชยานันท์โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางอภิระดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา วงศ์ชยานันท์โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางอภิรดี กสิวัฒน์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางรัตนา วงศ์ชยานันท์โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางอภิระดี กสิวัฒน์ โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางรัตนา วงศ์ชยานันท์โรงเรียนวัดดำรงบุลกรรมการ
2. นางอภิระดี กสิวัฒน์ โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยโชติโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุก โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เกรียงไกร โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุก โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เกรียงไกร โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุก โรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นายสังวาลย์ เกรียงไกรโรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมประยูร โรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายวัลลภ รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมประยูรโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายวัลลภ รักษาทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร พิศณาวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธาน
2. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมประยูรโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายวัลลภ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นายอนันต์เดช เรือนเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร พิศณาวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามประธาน
2. นายบุญชู ปัญจชัยโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นายทศพร ศรีสกุลกรรมการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมประยูรโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นายวัลลภ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีประธาน
2. นายประสิทธิ์ ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลหนองม่วงกรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์โรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมาย โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์โรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมายโรงเรียนบ้านซับเค้าแมว กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์โรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมาย โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์โรงเรียนบ้านคลองกลุ่มกรรมการ
2. นางเล็ก ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระโบลถ์กรรมการ
3. นายจำนง ในพิมาย โรงเรียนบ้านซับเค้าแมวกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
2. นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์โรงเรียนวัดโคกสลุงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย รัตนจินดาโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางนฤพร รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธาน
2. นายปริวัตร สรรพรชัยพงษ์โรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นายธีระชัย กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภัทรา ยังเจริญ โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
2. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นางชวัลนุช ปิ่นเอกโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
2. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ วาโยโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
3. นางชวัลนุช ปิ่นเอกโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
4. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนห้วยใหญ่เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางฐานิตา สอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นางสุภัทรา ยังเจริญโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
3. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางฐานิตา สะอาดโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธาน
2. นางชวัลนุช ปิ่นเอกโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางอภิญญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ บุญเพ็งรักษ์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ วาโยเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ตี่สุขโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงประธาน
2. นายบุญมี กันเผือกโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงกรรมการ
3. นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์โรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายสถิต วัดเข่งโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
2. นางสุวรรณี ไชยศึกโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สุบินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญโรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อกรรมการ
3. นางวาริน สิงห์เงินโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ตุลาการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นายประกอบ ครึ้มค้างพลูโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
3. นายธงเจิม อ่อนจันทร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวช่อทิพย์ เขตต์จำนงโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
2. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ เขตต์จำนงโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวนฤสร น่วมภักดีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายนรินทร์ อินทรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
5. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา สุขสุแพทย์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางสมจิตร มานะเย็นโรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
3. นางพิมพ์พร พิไสยสานนท์เขตโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พร พิไสยสานนท์เขตโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อู่เงินโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ ชื่นแช่มโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ เขตต์จำนงโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธนาพงศ์ คำศรีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
2. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
3. นายสมหมาย นาคทองอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
4. สิบโททินกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
5. นายฐากร ตะกรุดสงค์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ รักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ภัสรางกูรโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นายฐากร ตะกรุดสงค์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ อู่สำราญโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง ธรรมศรีโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวถาวร โพพินิจโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
2. นางมยุรี สภาพกายโรงเรียนวัดหนองนากรรมการ
3. นางเตือนใจ อุตะมะโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนัคมน สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์โรงเรียนชุมชนคีรีนาครัตนารามกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ธีระสง่าโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นประธาน
2. นางมยุรี รอดเชื้อโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
3. นางสาวถาวร โพพินิจโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประทีป ใจมงคลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อู่เงินโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา อินทร์สาโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ธีระสง่าโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นายทศพล สุขรักษ์โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสนันท์ ภู่วิจิตรโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ป้อมเกษตร์โรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
3. นางสาววาสนา อินทรทะกูลโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายธานี แก้วอินทร์ศรีโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ เกรียงไกรโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นายวิทวรรธ อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพล วันทาโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดงกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ เกรียงไกรโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฏฐ์พัชร์ วิเศษพานิชโรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
2. นางนวัตมน สวัสด์พูนโรงเรียนบ้านซับสุกกรรมการ
3. นายอรรคพร ดิษยมณฑลโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนาฏยา แสงสว่างโรงเรียนซอย19สาย2ขวากรรมการ
2. นางดวงสุดา อ่อนจ้ายโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นางสมศรี จันทร์สนธิโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเอมอร หลอดทองโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง ธรรมศรีโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ อินทรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหัวลำประธาน
2. นางสาวจิรภา พระยอมโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางอุษา อินทร์สาโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิตย์ นิตย์กระโทกโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร จันทร์รอดโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประชุม ธูปทองโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร จันทร์รอดโรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ ประสพสมโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมโชค หัสสลีมูลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ พันธ์คำโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นางปนัดดา สุขรักษ์โรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคณวัฒน์ บริสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157กรรมการ
2. นายวีระวุฒิ อุดชาโรงเรียนบ้านเขาตะแคงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ธีระสง่าโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ คูณจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย17สาย2ซ้ายกรรมการ
3. นางกมลพร ขันแสงโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี จันทร์สนธิโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นางสมจิตร อากรนาคโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนซอย17 สาย ซ้ายกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
2. นางสุภาภร เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
3. นางวาริน สิงห์เงินโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมลมาศ ปั้นงาโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
2. นางรัตนา เนตรสุวรรณโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
3. นางสุภาภร เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. สิบโททินกร เชื้อพันธุ์ลานโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ พันธ์คำโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
3. นายมานพ โสมดีโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิราวุฒิ จันทร์เที่ยงโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางวัลรีญา บุญจิตรโรงเรียนทรัพย์ราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางลภัสกร เสือลอยโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางวงเดือน วันละโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พุ่มสกุลโรงเรียนบ้านดงดินแดงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พหลยุทธ์โรงเรียนซอย ๑๙ สาย ๒ ขวากรรมการ
4. นางสาวอันชรี หาภักดีโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
5. นางกุญชลี สีดำโรงเรียนบ้านมะกอกหวานกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นายชรัม ธูปกระแจะโรงเรียนบ้านหนองเกตุกรรมการ
3. นางสาวมาลี บรรเทาทุกข์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐนรี แสวงโรงเรียนบ้านดีลังกรรมการ
5. นางวราพร ปานแม้นโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางนางเกษริน ตาระกาโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาคฯกรรมการ
2. นางสุรีย์ สุขขีโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กัณทะษาโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
4. นางรังสิมา จันทะโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
5. นางพนิดา สังสมศักดิ์โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรีกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสำอางค์ บุญเสือโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
2. นางปทิตตา กล้วยดีโรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)กรรมการ
3. นางสาววารุณี เกียรติศิลานนท์โรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวิมล แกมขุนทดโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์กรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
3. นางธัญชนก นิลผายโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขายายกะตากรรมการ
2. นางสาวพรรธนอนงค์ กาวีโรงเรียนบ้านโคกแสมสารกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ บัวเขียวโรงเรียนบ้านกุดตาเพชรกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วงโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
2. นางมัญณิศตรา คงพันปีโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางประภา พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร ศรีสมบัติโรงเรียนชุมชนจงโกมิตรภาพที่ ๑๕๗กรรมการ
2. นางสาวบุศรา คุ้มมาโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ครึกครืนโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายธงชัย โม่งแสวงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เอี่ยมสมานโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นางสาวธิดา ตันบัวโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสธณ ตริตรองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางฐณมน สมชนะโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางวิรัช รัตนเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลดา สิทธิปัญญาโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
2. นางสาวประภาพร คนซื่อโรงเรียนบ้านมหาโพธิ์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พินิจฉัยโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissPEI YINGโรงเรียนนารายณ์วิทยากรรมการ
2. Mrs.DAO MAI SEALIโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารานณ์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมชัย สุวรัตน์โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางอุบล ช้างใหญ่โรงเรียนบ้านนาโสมกรรมการ
4. นางรัชนี คงสมนามโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
5. นางวิจิตรา กองแก้วโรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้ายกรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์ ทองเผือกโรงเรียนบ้านด่านจันทร์กรรมการ
2. นายปณิธาน คนซื่อโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ จันทะโพธิ์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นางวีรยา คำแหงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล คชเดชโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีนารางโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
2. นายสุขพระชัย ยามะเพวันโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ จันทะโพธ์โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
4. นายธงชัย โม่งแสงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นายอนันตเดช เรือนเงินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นายสมยศ อำพันศิริโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
4. นายวิเชียร เกิดประกอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายสมเศียร จ้างจวงโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฎทองกรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
2. นายสมยศ อำพันศิริโรงเรียนบ้านวังก้านเหลืองกรรมการ
3. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
4. นายวิเชียร เกิดประกอบโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายสมเศียร ช้างจวงโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
6. นายรัชพล ช้างน้อยโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
7. นางสาวรัตนา ศิริคุปต์โรงเรียนบ้านลำโกฏิทองกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายล้วน กองแก้วโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
2. นางสาวประทีป ใจมงคลโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภาโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามกรรมการ
4. นางปนิดา พ่วงเจริญโรงเรียนบ้านมหาโพธิกรรมการ
5. นางวัชรี บุญมานำโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
2. นางอังคณา ปราสาททองโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
4. นางสาวสิริภัทร โหราเรืองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เนียมคำโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
6. นางศรีภูมิ หวังเจริญโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
7. นางสุภาวดี ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
8. นางอมลวรรณ คล้ายจรูญโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขจรศํกดิ์ บุญด้วยลานโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
2. นายอังคณา ปราสาททองโรงเรียนบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางรัตนา เพ็ชรเมืองโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
4. นางสาวสิริภัทร โหราเรืองโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางพัทรินทร์ เนียมคำโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
6. นางศรีภูมิ หวังเจริญโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
7. นางสุภาวดี ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านบ่อคู่กรรมการ
8. นางอมลวรรณ คล้ายจรูญโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรมกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางสาวอนุสชิดา หงษ์ใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
3. นางสาวพงค์ผกา พงษ์รัสสะโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
4. นางสาวเมทนี โสมาบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ เสาวพลโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ศิยา วงศ์สุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33กรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางสาวอนุสชิดา หงษ์ใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33กรรมการ
3. นางสาวเมทนี โสมาบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
5. นางสาวพงศ์ผกา พงษ์รัสสะโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ศิยา วงศ์สุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นายตวงสิทธิ์ อุทธศรีโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
5. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัสโรงเรียนบ้านวังแขมกรรมการ
3. นายตวงสิทธิ์ อุทธศรีโรงเรียนบ้านท่ากรวดกรรมการ
4. นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้วโรงเรียนวัดหนองตามิ่งกรรมการ
5. นางจิตรา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางสาวจงกล แก้วคชสารโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายพรทวี สุมาลีโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นายดัสกรณ์ เพชรดีโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางปราณีย์ แย้มเมืองไชยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นางสาวจงกล แก้วคชสารโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นายพรทวี สุมาลีโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นายดัสกรณ์ เพชรดีโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางปราณีย์ แย้มเมืองชัยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นายสมชาย ไข่นิลโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
4. นายสุริยา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ปานพรหมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกำธร วัฒนกุลโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นายสมชาย ไข่นิลโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์โรงเรียนบ้านปรางค์น้อยกรรมการ
4. นายสุริยา พันธุ์ธรรมโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ปานพรหมโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคมกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย ยอดพงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสงคราม ยอดพงษาโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ตาระกาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ตาระกาโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นางศรีวิลัย ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
3. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสงคราม ยอดพงษาโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางรำไพ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายธนิษฐ์ กลิ่นเลขาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายประวัติ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
4. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายประวัติ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นาย ประเสริฐ ทิวงษ์โรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
2. นายประวัติ โพธิ์แดงโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปณิดา พ่วงเจริญโรงเรียนบ้านมหาโพธิ์กรรมการ
2. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์กรรมการ
3. นางเกษร จันทร์พลับโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์โรงเรียนบ้านแหลมชนแดนกรรมการ
2. นางพรชนก ทองพิมพ์โรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
3. นางอุษาภรณ์ มาอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์กรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ฮวดศรีศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
2. นายวัฒนกรณ์ จีวาลักษณ์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุดเขต อิ่มลา อิ่มลา โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นายประเสริฐ พลอยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ฮวดศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
2. นายวัฒนกรณ์ จีราลักษณ์โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางณิชาภา เชื้ออ่อนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุดเขต อิ่มลาโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
2. นายประเสริฐ พลอยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นางสุดใจ ปักษีโรงเรียนช่องสาริกากรรมการ
3. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ศูนย์การศ฿กษาพิเศษฯกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมคิด ศรีภาชน์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
2. นางสุดใจ ปักษีโรงเรียนช่องสาริกากรรมการ
3. นางสาวกุลชลี สุขนิตย์ทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางมยุรา โลหะเวชโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายภัยเรศ ใจมาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางมยุรา โลหะเวชโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายภัยเรศ ใจมาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประคอง มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
2. นางมยุรา โลหะเวชโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายภัยเรศ ใจมาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
2. นายทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ ทรัพย์สินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นกรรมการ
2. นางทองพูน ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
3. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายทองพูล ทับพุ่มโรงเรียนบ้านบัวชุมกรรมการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเตือนใจ อุตะมะโรงเรียนบ้านหนองเสมากรรมการ
2. นางลักขณา คันธสอนโรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ อู่อ้นศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เพ็ชรตราโรงเรียนบ้านท่าดินดำกรรมการ
3. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิตร์ แปลงขุนทดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ศรีวังโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นางลัคณา คันธสอน โรงเรียนชุมชนวัดจงโกฯกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิวนัสศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอภิญา เครือสุคำโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎาพร บัวทองโรงเรียนบ้านเหวตาบัวกรรมการ
3. นางกฤษฎา พานย้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเสริฐ เผ่าพันธ์โรงเรียนบ้านเขาราบกรรมการ
2. นายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชยสพป.ลบ.2กรรมการ
3. นายกาญจนดิษฐ์ กนกขุมทรัพย์สพป.ลบ.2กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฤดี สงวนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายวัชระ รัศมีสุนทรางกูลโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฤดี สงวนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายวัชระ รัศมีสุนทรางกูลโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฤดี สงวนทรัพย์โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
2. นายวัชระ รัศมีสุนททรางกูลโรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางน้ำค้าง จำปางามโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางน้ำค้าง จำปางามโรงเรียนบ้านวัตาอินทร์กรรมการ
2. นาง หทัยรัตน์ เผ่าน้อย โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางลำไพ มาไกลโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
3. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำไพ มาไกลโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
3. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลำไพ มาไกลโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
3. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไพ มาไกลโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6กรรมการ
3. นางสาวอำภาพร ราชวัฒฐาศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ปานหิรัญโรงเรียนพรหมรังษีกรรมการ
2. นายฮิม เกลื่อนกลาดโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมบัติ ชอบคุยโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ โมกศิริโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
3. นางสาวมาลิณี วรปรีชาชนม์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี จงใจมั่นโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
2. นายวัชระ มังธานีโรงเรียนบ้านบ่อตะเคียนทองกรรมการ
3. นายจตุรภัทร อุปพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยสารามกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นายสมหมาย ใจเย็นโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาธร ชอบคุยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
2. นายสมหมาย เย็นใจโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
3. นายวิทยา เนียมถนอมโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางสาวปิยนัฐ อินทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากกรรมการ
2. นางนิตยา อยู่เรืองโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์กรรมการ
3. นางสาวปิยนัฐ อินทร์คำศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุงโรงเรียนบ้านหนองตามิ่งกรรมการ
2. นางบุหงา อาทิตย์เที่ยงโรงเรียนบ้านหัวลำกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร ศรีผดุงโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สังคะอ้นโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่157กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านเขารวกกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ทัพสกุลโรงเรียนบ้านทะเลทองกรรมการ
2. นางจิตรลดา มั่นคงโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงกรรมการ
3. นางกัญธิมา เทียมกลิ่นโรงเรียนบ้านม่วงค่อมกรรมการ
4. นางสาววาสนา พุ่มชมโรงเรียนอนุบาลอำเภอ ลำสนธิกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ เพียรกิจนาโรงเรียนบ้านพุกะชัดกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนภาพร ช่องท้วมโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วงกรรมการ
2. นางสาวทัศนา อุตะโกโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อยโรงเรียนบ้านมะนาวหวานกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ด้วงทวีโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวธีราพร ขยันการโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]