หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2555   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00 - 16.30
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 2 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 3 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 4 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.5 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.6 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 10 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง พท 62 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ. 19 21 พ.ย. 2555 09.00น.-12.00น.
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
45 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
46 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
47 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
48 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
49 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
50 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
51 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
52 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
53 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
54 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
55 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
56 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
58 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
59 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
60 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
61 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
62 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
63 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
64 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
65 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
66 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
67 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
68 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง พท 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
3 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
4 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
5 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 , รอ 10 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
6 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 52 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
7 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
8 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พขอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
9 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 37 รอ 38 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
10 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
11 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
12 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 รอ 65 21 พ.ย. 2555 09.00-16.30
13 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พขอ 56 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
14 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 52 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
15 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 39 ม รอ 40 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
16 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
17 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 ห้อง พอ 53 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
18 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
19 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พขอ 56 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
20 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เตนท์หน้าอาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
21 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 41 ม รอ 42 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
22 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 33 รอ 34 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]