หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2555   20 พ.ย. 2555   21 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 09.00-10.30
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 ห้องสำรอง รอ.14 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.19 ห้องสำรอง รอ.16 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ รอ 23 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 27 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 28 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 29 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 24 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ. 8 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 20 พ.ย. 2555 09.00-15.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 53 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 10 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 20 พ.ย. 2555 0900-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 41 ม รอ 42 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 23 รอ 24 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 26 , รอ 27 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 25 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 28 , รอ 29 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 30 รอ 31 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
9 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง เอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
10 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
11 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
12 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00
13 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 20 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 64 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ลอ 65 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 31 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 33 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 35 - 36 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 37 - 38 20 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง พอ 52 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 7 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 11 12 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 15 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 20 พ.ย. 2555 13.00 -16.30
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 18 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 19 20 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.300
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 21 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 22 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 13.00-16.30
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ลท 63 20 พ.ย. 2555 09.00 - 16.30
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท3 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 6 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 4 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 60 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 60 20 พ.ย. 2555 09.00-16.30
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
12 000510 A Math ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
13 000514 A Math ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง ชขท 59 20 พ.ย. 2555 13.00 -16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]