หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จังหวัด ลพบุรี <

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 8 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 12 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 1 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00 - 16.30
-
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 2 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 3 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท 4 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 9 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 13 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.5 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง รท.6 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 10 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 14 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป.ลพบุรี เขต 2 (อาคารท่ามะนาว) ห้อง พท 62 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 16 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ 17 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ. 19 21 พ.ย. 2555 09.00น.-12.00น.
-
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ.18 สำรองห้อง รอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง รอ18 สำรองห้องรอ.19 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ.57 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง ชอ 58 21 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 21 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.59 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์ (รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ห้อง นาฎศิลป์(รอ 28 29 สำรอง) 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ห้อง ชขท.60 19 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 09.00 - 12.00
-
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อาคารเอนกประสงค์ 21 พ.ย. 2555 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]