รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 15 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีนาค
2. เด็กชายวายุ  มีประดับชัย
 
1. นางพรสวรรค์  พงศ์อัมพรศรี
2. นางรวงทอง  ศรีนาค
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม 1. เด็กชายนนธิวัชร  จันทดี
 
1. นางพรสวรรค์   พงศ์อัมพรศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบาบาง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
3. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กำวงษ์
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ประจงแต่ง
9. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
11. เด็กชายวิชิต  ศรีสอาด
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิดา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
17. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
19. เด็กชายเพ็ญเพชร  ม่วงเผือก
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางปราณี  ฉัตรแก้ว
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย 1. เด็กชายกษิดิศ  เชิดพุดซา
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาดรัมย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยโพธิ์
4. นายวิโรจน์  นกแก้ว
5. เด็กชายศราวุธ  ปลื้มจิตร
6. นายศักรินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายสมชาติ  นิลละออ
8. นายสุรัตน์  ดอกพุฒ
 
1. นางมณีรัตน์  เอี่ยมอินทรีย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง 1. เด็กชายชาญชล  ตุ้มทอง
2. เด็กชายภคพล  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิจารณ์ผล
 
1. นายยุทธการ  กลัดงาม
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงภาพิรุฬห์  เฮงเจริญ
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายภูบดี  พนิตจิตบุญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัชวานิชย์
 
1. นายชูศักดิ์  ศรีจันทร์ม่วง
2. นายศักดิ์ชัย  กล่ำนาค
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายคุณากร  ฉิมกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  จันอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ไล้อ่วม
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายติณณ์  สูงเมฆ
2. เด็กหญิงเวธกา  หอมละม้าย
 
1. นางสาววรุณ  เพ็ชร์เจริญสุข
2. นายโกมินทร์  สิมดี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิสิตา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปริยากร  ศรีประทุม
 
1. นายณัฐวัฒน์  สว่างทุกข์
2. นางสาวสงกรานต์  กันอุปัทว์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  เร่งรัด
 
1. นางสุกัญญา  กิจศิลป์ชัย
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุษราคัม
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริโก่งธนู
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์
 
1. นางนฤมล  จันทร์เทียน
 
15 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะรุม 1. เด็กชายจิรายุ  อบปัญญา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสลาขุนทศ
3. เด็กหญิงชนกสุดา  อนุศรี
4. เด็กหญิงชนาภา  คำพงษ์
5. เด็กชายชลธิศ  ศรีเฉลียว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
7. เด็กหญิงดารณี  น้ำดอกไม้
8. เด็กชายทนงค์ศักดิ์  เกตุศรีเผือก
9. เด็กชายนัฐพล  เหน็บใจหาญ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เสวะขุนทศ
11. เด็กหญิงพุธิตา  เชี่ยวชาญ
12. เด็กหญิงภรธิชา  สุขเจริญ
13. เด็กหญิงมลติญา  โพธิสาลี
14. เด็กหญิงลดาวรรณ  มั่นดี
15. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนุ่ม
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หญ้าอ่อนดี
17. เด็กชายสุบิน  อบปัญญา
18. เด็กหญิงสุภาวดี  คำดี
19. เด็กชายอดิศร  ตรัดงาม
20. เด็กหญิงเกศินี  เอิบอิ่ม
 
1. นางปรียา  สุนทราเดชอังกูร
2. นางวรรณา  โพธิ์ช่วย
3. นายวินัย  บุญเรือง
4. นางวีนา  ทองศรี
5. นายสวอง  ชื่นชอบ
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายจักพันธ์  กองสูงเนิน
2. เด็กชายสารัช  คล้อยเจริญศรี
3. เด็กชายอนุพล  บุญจันทร์
 
1. นายบุญสม  อรุณรักษ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมสาร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  คำถา
3. เด็กหญิงเชณุรัตน์  บุตรอ่อน
 
1. นางวิยะดา  จงสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางนิศารัตน์  โกมลสวัสดิ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทสุข
2. เด็กชายศรวิชัย  อาจขำ
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
2. นางสาวสุพิธ  ศรีจันทรวงศ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขเกิด
2. เด็กหญิงนันทนา  พัดยนต์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงชาลี
 
1. นางนิรัตยา  นิคมเวทย์
2. นางรัตนา  นวลประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กหญิงสุนิตา  เขียวน้อย
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ้นพรม
 
1. นางสมพร  คณโฑทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กชายชยณัฐ  นวนสาลี
2. เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชรรักษ์
 
1. นายสำเริง  กระตุดนาค
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ทองย้อย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มะลิ
 
1. นางวิภาวดี  ม่วงเกษม
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พุทธสุภาพ
2. เด็กหญิงรสา  ยอดสีราวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รื่นรวย
 
1. นางสุทิน  มั่งมี
 
26 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอุไรพร  ยิ้มสรรเสริญ
 
1. นายธนพัฒน์  มีมาก
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  มุสิกะสิน
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กชายกุลณัฏ  ประวาลปัทมกุล
2. เด็กชายปฎิพัทธ์  กลัดอยู่
 
1. นายทรงกต  เอี่ยมบัว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเพลิง 1. เด็กหญิงนัฐมล  เจ๊กกลัด
2. เด็กหญิงศศิประภา  นาเดื่อ
 
1. นายลือชัย  ทับพุ่ม
2. นางสวาท  บุญเพชร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ก้อนทอง
2. เด็กชายกฤษณพล  สุขสม
3. เด็กชายกฤษดา   หอทับทิม
4. เด็กชายจักรกฤษ  หอทับทิม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีผ่อง
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  สอนมณี
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  สายมาตร์
8. เด็กหญิงนัฐชา  บัวบาน
9. เด็กหญิงลลิตรภัทร  พันธ์ีสีดา
10. เด็กหญิงวารินทร์  เส็งเล็ก
11. เด็กชายศักรินทร์  ทองประ
12. เด็กชายอภิรักษ์  หอทับทิม
13. เด็กชายอรรณนพ  ทองเอม
14. เด็กชายอำพล  พวงภู่
15. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อุ่นทอง
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
31 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
2. เด็กหญิงณาวิภา  มะยมทอง
3. เด็กหญิงทินภัทร  เส็งเล็ก
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เฉลิมศิลป์
5. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิริจันทร์
7. เด็กหญิงพรรณราย  ประพันธ์พัฒน์
8. เด็กหญิงพัชรพร   เหลือใหล
9. เด็กชายราเชนท์  ขันท่าจีน
10. เด็กหญิงลิลณี  ผิวผ่ิอง
11. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไชยโย
12. เด็กหญิงวิชชุดา  วิชาชัย
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะยมทอง
14. เด็กหญิงวิภาวีั  สุขสม
15. เด็กชายสถาพร  ขันสำลี
16. เด็กหญิงสมใจ  ขุนอินทร์
17. เด็กชายสุวัจ   ดิษฐพันธ์
18. เด็กหญิงอรยา  กลั่นอยู่
19. เด็กหญิงอัมรินทร์  อ่ำกลิ่น
20. เด็กหญิงไอลดา  ศรีทา
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
 
32 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สังมิ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทับทิม
3. เด็กหญิงดลนภา  ใจเจริญ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจเจริญ
5. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
6. เด็กหญิงวันวิษา  ชื่นชม
7. เด็กหญิงสุนิตา  อิืนทานี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ออกแมน
9. เด็กชายสุเมธ  พุ่มพฤกษ์
10. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นางผ่องศรี  บุญมา
3. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์เหาะ
2. เด็กชายลิปปกร  เหมมินทร์
3. เด็กชายสุรชัย  แสงแก้ว
 
1. นางพจนา  คำเพิ่ม
2. นายเกษม  นิ่มสะอาด
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม
 
1. นางอุไรวรรณ  เกตุพิจิตร
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงมาริษา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูนาโคก
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินทวงศ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์สังข์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงอาจ
 
1. นายวิลาศ  กนกตระกูล
2. นางสุรีย์รัตน์  ภู่กลั่น
3. นางสุวรรณีย์  ดิษฐ์เดช
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สินโพธิ์
 
1. นายเจริญ  เพชรดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาญาเมือง
2. เด็กชายธนภัทร  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กชายธิรภัทร  ป้อมบุบผา
4. เด็กหญิงปรียนันท์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงวิลัยพร  ปิ่นสุวรรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางสมจิตร  เพิ่มมาผล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกุสุมา  นวลประเสริฐ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  งามแท้
3. เด็กชายธีภัทร  เชื้อสวย
4. เด็กชายธีรริศร์  ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ปิ่นบาง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางประทุม  อูปแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงฐิติมา  ป้อมบุบผา
2. เด็กหญิงนฤมล  งามแท้
3. เด็กหญิงพรสุรางค์  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ปลากัดทอง
5. เด็กหญิงอัจฉรา  หลอดทอง
 
1. นางสาวรัตติญา  นวลจันทร์
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงธีรนุช  ข้อกิ่ง
2. เด็กหญิงนิรมล  โสภณอัมพรศรี
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ชาติวงค์
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปราณี  ธีรพรวงษ์งามดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงจันทรา  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรลภัส  ป้อมบุบผา
3. เด็กหญิงสุวิชา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางอาริษา  ช่วยบุญ
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงสุทธินีย์  สุขขะ
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายวัชระ  พิมพ์ทนต์
2. เด็กชายสุทธิมนต์  จบดี
3. เด็กชายเดโช  พุ่มมะเพ็ง
 
1. นางสาวทองประชิด  ชินบุตร
2. นางปิยรัตน์  อุปรี
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงทรัพย์สิดี  มีพ่วง
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
45 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เลิศจิตร
2. เด็กหญิงมณฑิรา  คำเทศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สนเปรม
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
46 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายคุณาพจน์  ผาผง
2. เด็กชายจักรี  ฮาสุกรี
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
47 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ภานุทัต
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายเสาร์มัน  ศุกร์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงชนากานต์  สนเปรม
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
50 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวเขมมิการ์  ใบศักดิ์
 
51 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงปัทมพร  อินทร์ทอง
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
52 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 1. เด็กหญิงสวิตตา  สิทธิจันทร์
 
1. นางฐิติพร  ประธานภรณ์กุล
 
53 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริฟัก
2. เด็กหญิงกัญธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงยุพิน  กลิ่นจำปา
 
1. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กหญิงกัณฑริกา   ประภาสิโนบล
2. เด็กหญิงกัลนิกา  ดุขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐมล  พะนาน
4. เด็กหญิงทิวาพร  คุณคำ
5. เด็กหญิงนิรวรรณ  บุญตา
6. เด็กหญิงบุษยรัตน์  กองเงิน
7. เด็กหญิงปภัสรา  แก่นเงิน
8. เด็กหญิงปิยะดา  หอมหวาน
9. เด็กหญิงพรรณปพร  ปานเนียม
10. เด็กหญิงพัชรี  พวงพันธ์
11. เด็กหญิงวนิดา  งามขำ
12. เด็กหญิงวันวิสา  สมพงษ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงศศิธร  สอนสุภาพ
14. เด็กหญิงสุธิดา  หอมหวาน
15. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  แสนอภัย
 
1. นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี
2. นางสาวกฤติยาณี  อนุรักษ์
3. นางกาญจนา  กลั่นเชื้อ
4. นายบรรพต  ปลื้มอารมณ์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายไพศาล  คุ้มเขต
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายธันวากร  สีลาวัน
 
1. นางทองทิพย์  ศรีเมือง
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่องละออ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ปราชญา
2. นายสมชาย  สัพโส
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วิทยา
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญส่งธรรม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยมสาร
2. นางสาวอินทพร  แจ่มแสง
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายรัชพล  จตุรัส
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเรือง
 
1. นายชาญ  ชาลี
2. นางบัวลอย  บริบูรณ์
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กหญิงปฐมา  กองทองนอก
2. เด็กชายพณพล  มะเห
 
1. นางปวีนา  จ่าแก้ว
2. นางสาวอรนุช  สิงหนาท
 
62 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายน้ำพุ  อุดรสาร
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงจาตุพร  แขกสะอาด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มั่นเจริญ
3. เด็กชายณรงค์เกียรติ  จันทร์เจริญ
4. เด็กชายดนุพร  หาสุข
5. เด็กชายทัศนัย  นิรทุกข์
6. เด็กชายธันวา  สิงห์จันทร์
7. เด็กชายประจักษ์  มาลัย
8. เด็กหญิงประภารัตน์  ทับทิม
9. เด็กหญิงปรารถนา  เหมือนเมือง
10. เด็กชายปิยะ  จิตร์เย็น
11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศิริวงษ์อนันต์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  โหงถึง
13. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีคูณโกสม
14. เด็กหญิงวาสนา  เสนาะพิณ
15. เด็กชายวิทธวัฒน์  พรมน้อย
16. เด็กชายสมยศ  ผุดผ่อง
17. เด็กชายสุธากร  พลูพุด
18. เด็กหญิงสุภาพร  พูลพุด
19. เด็กหญิงอังคณา  เวียงคำ
20. เด็กชายอุเทน  ผ่องผุด
 
1. นายชำนาญ  นรสิงห์
2. นายถาวร  คำเที่ยง
3. นางวัชวรรณ  นรสิงห์
4. นางสาวศิริพร  กอนวงศ์
5. นางศิริพร  นรสิงห์
 
64 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กหญิงกนกพร  ติ้วทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก่นไชย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโต
4. เด็กชายธวัชชัย  ไข่ถาวร
5. เด็กชายนพพล  เทียนก้อน
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โพธิ์ยิ้ม
7. เด็กชายนฤบดินทร์  วงษ์เด่น
8. เด็กหญิงประภัสสร  คล้ายทอง
9. เด็กหญิงยุวดี  จันทร์สีเผือก
10. เด็กชายรัตติกาล  มหานิยม
11. เด็กหญิงสมิตานันท์  สะอาดพุ่ม
12. เด็กชายสุเทพ  สุขสละ
13. เด็กชายอภิชาติ  แสงบัวแก้ว
14. เด็กหญิงอรปรียา  ภู่เงิน
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางรัชวรรณ  นรสิงห์
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายรัตชภูมิ  นุ่มไทย
 
1. นางมนชิดา  พานิช
 
66 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายจักกฤษ  ทองมา
2. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
2. นางอารีย์  แสงคำ
 
67 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงอนุสรา  กีสี
 
1. นายวรรณนพ  ปัตตะแวว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นดอกแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือทัต
 
1. นายวิน  พุ่มลำเจียก
 
69 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กหญิงธนพร  แสงรุ่ง
 
1. นางเอื้องฟ้า  ตระกูลอุดมเพชร
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ค้อนดี
2. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงพัชราภา  แสงอาทิตย์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สัพประทัศเสรี
5. เด็กชายวรพล  สุภาจรูญ
 
1. นายทนงศักดิ์  สนโสม
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มากเสมอ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ขันทอง
3. เด็กหญิงชุติมดี  ปานพรหม
4. เด็กหญิงชุติมา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงพรพิมล  เผ่าละมาน
6. เด็กหญิงวรางคณา  ตาทอง
7. เด็กหญิงศิรประภา  บุญมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภู่ผกา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเหนี่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  มีรักษ์
 
1. นางปฐมพร  แจ้งแสงทอง
2. นางวรารัตน์   พุทธศิริ
3. นางเรณู  พันธุ์ฉนวน
 
72 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอานุภาพ  กางกร
 
1. นางกุหลาบ  อินทรวงส์สักดิ์
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์กะต้น
 
1. นางวรารัตน์  พุทธศิริ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภาพร  รอดพันธ์
 
1. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงนิศากร  ชินศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พยุงวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วแพทย์
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
77 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.42 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติญานนท์
2. เด็กชายธีรพล  แก้วเทียน
 
1. นางวันทนีย์  ทองสันต์
 
78 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายกชมน  ทัดอยู่
2. เด็กชายธนกร  กิตติธรสกุล
3. เด็กชายธนกฤติ  กิตติธรสกุล
4. เด็กชายธนฉัตร  จิรวิชัยศรี
5. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
6. เด็กชายอวิฐษ์  กองทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธิโต
2. นางนงลักษณ์  ยงสม
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสะอาด
2. เด็กชายทัศศิลป์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
2. นางอรพิน  สมสอง
 
80 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายปฐพี  สัพประทัศเสวี
2. เด็กชายอาณัติ  ศรีทรง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีทรง
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางอรวรรณ  แก้วสวรรค์
 
81 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายระพีพงษ์  นาคทอง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  เลี่ยมขาว
3. เด็กชายเจษรินทร์  พยัคคานนท์
 
1. นางจักร์กรี  จันทร์ศรี
2. นางราตรี  สมนึก
 
82 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ราชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มณีศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
83 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
84 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายจักรพรรณ  สิมดี
2. เด็กชายณัฏกานต์  เกริกชัย
3. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
85 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายปริเยศ  น่วมแก้ว
 
1. นายจักรกฤษ  ธิโต
 
86 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศาลา
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
87 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงดวงใจ  กัณหา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  เติมแก้ว
3. เด็กหญิงร่มฉัตร  สิงห์งาม
4. เด็กหญิงสุปัญญา  อุ่นวงศ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สมพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเมือง
 
1. นางจุฑาทิพ  รักฉ่ำพงษ์
2. นางฉวีวรรณ  บุญเนตร
3. นางอังคณา  พัฒนวรชัยศรี
 
88 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
89 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุธาพจน์
 
1. นางราตรี  สมนึก
 
90 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ช้างแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ชาติยานนท์
3. เด็กชายนิติภูมิ  กัณหา
4. เด็กหญิงพรพรหม  ยิ้มอยู่
5. เด็กชายวรุฒม์  ไชยประชา
6. เด็กชายอภิวัฒน์  เอี่ยมอธิคม
7. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีนิน
 
1. นางราตรี  สมนึก
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
3. นางเตือนใจ  พิมพ์น้อย
 
91 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  คล้ายพวก
2. เด็กชายจิรพล  ทองแก้ว
3. เด็กชายชัยวัทน์  ทองม่วง
4. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ขุนเพ็ช
5. เด็กชายศุภณัฐ  อวธานนท์
6. เด็กชายเจษฎา  ชิณวงษ์
7. เด็กชายไพศาล  ตางาม
 
1. นางนิตยา  ริมสีม่วง
2. นายสุรัช  พิมพาภรณ์
3. นางสาวอุษณีย์  โคกลำพาน
 
92 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. เด็กหญิงชนิตา  เอกฐิน
 
1. นางอัจฉรา  แก้วพรหม
 
93 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 1. นางสาวชลธิชา   พูนผล
2. เด็กหญิงมธุรส  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงมาลินี  ครองคาราวะ
4. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  นัตเสน
5. เด็กหญิงสุนีย์  สมาคม
 
1. นางประภา  วรสุขขัง
 
94 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภคพงศ์  เครือกล้วย
 
1. นางสริญญา  ฉงสกุล
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร   เงินดี
2. เด็กชายธราดล   พงษ์ขาว
 
1. นางสาวมลฤดี   ปานโพธิ์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สังฆรัตน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีซุย
 
1. นางสมัย  แสงสุข
 
97 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรพิทยา 1. เด็กหญิงซาอึน  คิม
2. เด็กหญิงมุทิตา  เหมหอมวงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งอรุณ
 
1. นางศรัญญา  เปล่งอรุณ
 
98 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีแวะ 1. เด็กหญิงสมิตา  นิ่มประดิษฐ์
 
1. นางศุภากร  ไม้เจริญ
 
99 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนาทร
2. เด็กชายทรงพล  โกยทา
3. เด็กชายสิทธินนท์  โต๊ะทอง
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
100 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงมณธิรา  พุ่มพวง
 
1. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
101 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงพลับ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุทธีรภัทร  มาลีพันธ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ล่องลอย
 
1. นายดำเนิน  เเผ่นเงิน
2. นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสวอง 1. เด็กชายกฤษดา  วิมล
2. เด็กชายกษิดิศ  สายดำ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คลังระหัด
5. เด็กชายจิระวัฒน์  บัวทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก๊บทอง
7. เด็กหญิงณัฐศยามล  หันธะนะวงษ์
8. เด็กชายทรงพล  ดีมี
9. เด็กชายธนาวันท์  สีพูล
10. เด็กหญิงธิญาดา  พึ่งประยูร
11. เด็กชายธีรวุฒิ  แหวนหล่อ
12. เด็กชายธีรศักดิ์  สินสมุทร
13. เด็กหญิงปริฉัตร  สินพันธ์
14. เด็กหญิงปะริชาติ  ธรรมวงษ์
15. เด็กหญิงปัจณิตา  เลขนอก
16. เด็กหญิงปานตะวัน  บุษบา
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แดงวงษ์
18. เด็กหญิงฤทัย  ธรรมวงษ์
19. เด็กหญิงวรพรรณ  โฉมงาม
20. เด็กชายวิษณุ  คุสเดช
21. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ศรีประจำ
22. เด็กหญิงสริตา  ธัญญผล
23. เด็กชายสหรัฐ  แสงเปี่ยม
24. เด็กชายสิทธิกร  สุภาษิต
25. เด็กหญิงสุนิสา  ทองศรี
26. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์ดา
27. เด็กหญิงสโรชา  แสวงลาภ
28. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  บัวศรี
29. เด็กหญิงอนัญญา  จีนรัมย์
30. เด็กชายอนุสรณ์  เรียนเวช
31. เด็กชายอะทิตย์  เทศแจ่ม
32. เด็กชายเอกชัย  ธาตุทอง
 
1. นายประคอง  แสวงเจริญ
2. นางวาสนา  หลีทองหล่อ
3. นางศรินทิพย์  สาระพันธุ์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงแก้ว 1. เด็กชายสหรัฐ  พลเลขา
 
1. นายดุสิต  เลิศมานพ
 
104 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กหญิงพรนิภา  เสือซ่อนโพรง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พัฒนจันทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางรวงพร  ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว
 
105 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตองปุ 1. เด็กชายธราเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญทวี
 
106 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
107 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
108 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
109 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายสถาพร  พวงเเก้ว
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
110 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
 
1. นายทนา  เเปลกวงค์
 
111 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงโยษิตา  สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
112 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงพรวลี  สมปอง
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
113 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงเกศสุดา  พันธุ์ดี
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
114 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย   บ่อชน
2. เด็กชายจตุรวิทย์   เทียนละออ
3. เด็กหญิงญาดา   วิเท
4. เด็กชายณัฐพงศ์   แช่มช้อย
5. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
6. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
7. เด็กชายปัญากร   เหลืองอร่าม
8. เด็กหญิงพรวลี   สมปอง
9. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   สุขกำเนิด
11. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
12. เด็กชายสุธีระพจน์   เหลืองอร่าม
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ความเพียร
14. เด็กหญิงเกศสุดา   พันธุ์ดี
15. เด็กหญิงโยษิตา   สมัครการ
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
115 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กชายกิตติชัย  บ่อชน
2. เด็กชายจตุรวิทย์  เทียนละออ
3. เด็กหญิงญาดา  วิเท
4. เด็กชายณัฐพงศ์  แช่มช้อย
5. เด็กชายปฏิพล  ประเพ็ชร์
6. เด็กชายประพันธ์  นาคแก้ว
7. เด็กชายปัญากร  เหลืองอร่าม
8. เด็กชายพัสกร  เหลืองอร่าม
9. เด็กชายศักรินทร์  สุขกำเนิด
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุขกำเนิด
11. เด็กชายสถาพร  พวงแก้ว
12. เด็กชายสุธีระพจน์  เหลืองอร่าม
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทองดี
 
116 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแค 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ศรี
2. เด็กชายมหพันธ์  น้อยสถิตย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  เทียมทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ประโรกิจจักร์
2. นางเบ็ญจมาศ  เติมแก้ว
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลจีน
 
1. นางจุรีรัตน์  จุ่นเงิน
2. นางเยาวลักษณ์  สุขเกษม
 
118 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กชายชัยพร  ดาวลอย
2. เด็กชายนิธิภัทร  ผลบุตร
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
 
119 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงสาธิมา  ชนะวงศ์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีเมือง
 
1. นางอัมพร  สุขเกษ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำจั้น 1. เด็กชายกรวิทย์  คำแสง
2. เด็กหญิงชนวรา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงชวิศา  วันอุบล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคแย้ม
5. เด็กชายทินวุฒิ  เชื้อมุข
6. เด็กชายนครา  ยศศักดิ์
 
1. นางนางวิมล  เลสัก
2. นายสุรชัย  กลิ่นศรีสุข
3. นายสุริยา  สีขาว
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กหญิงชฏาพร  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงธราภรณ์  กฐินเทศ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นางสาวสาคร  ชาติสำราญ
 
122 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอำนวยศิลป์   สุขคุ้ม
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
123 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายพายุ   พิมพันธ์
2. เด็กหญิงวราทิพย์   อู่ทอง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   สายคงดี
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
124 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หนูคำเชื้อ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เฮงประดิษฐ์
 
1. นางวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน
 
125 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. เด็กชายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
126 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนัทมล  ทองกระจ่าง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
 
127 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คชมุทิง
 
1. นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชลธาร  ทัพจันทร์
2. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงจุ้ยวงษ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ยอดประสาท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนดี
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์เสือ
2. นางศุรภา  ดำรงค์เผ่า
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ากล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปลี่ยนสันเทียะ
2. เด็กชายธีรวัช  ชวดน้อย
3. เด็กชายพงศกร  ศิริคูหาสมบูรณ์
4. เด็กชายสุทธิพร  สวัสดิพงษ์
5. เด็กชายอติชาติ  สวัสดิพงษ์
6. เด็กชายเกรียงไกร  สวัสดิพงษ์
 
1. นายมนัส  ปล้องทอง
2. นางสาวสุนทรินทร์  สิมมา
 
131 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กหญิงผุสฌา   ม่วงกูล
 
1. นางพัชรีย์  คงมั่น
 
132 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายวิชิต  แหยมทุ้ม
2. เด็กชายเดชาวัต  คงสกุล
 
1. นางสาวคมคาย  ปาระมี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัตตาโน
 
1. นางบังอร  จันทร์สุเทพ
 
134 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาสอน"ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อพราหมณ์
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
135 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 1. เด็กหญิงชาลิณี  อุลิต
2. เด็กหญิงพรกมล  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงพรนภา  เกตุเผือก
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ด้วงมหาสอน
6. เด็กหญิงสโรชา  บุญประกอบ
7. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เสมาฉิม
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ดี
2. นางวันเพ็ญ  จันทร์ดี
3. นางสุดารัตน์  ดวงดี
4. นางอรัญญา  ทองทาสี
 
136 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายไกรสร  มาดี
 
1. นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเมือง 1. เด็กชายพรรณพงศ์  แซ่เอี๊ยบ
 
1. นางสมัคร  ช่างเสาร์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กหญิงจิราพร  คล้ายทรัพย์
2. เด็กหญิงชานิดา  กาวี
3. เด็กหญิงนัทยา  ทัพมงคล
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เชื้อคง
5. เด็กหญิงรุจิรา  ทองคำ
 
1. นางนุชนิตย์  เผ่าเมือง
2. นางเพชรา  ฤกษ์ดี
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงจันทรามาส  ผึ้งใหญ่
3. เด็กหญิงณิชาการ  ชูชาติ
4. เด็กชายทวีวัฒน์  ไพลาสี
5. เด็กชายทองสว่าง  วงษ์ขำ
6. เด็กหญิงทิพย์พิมล  พันธุ์ชื่น
7. เด็กชายธนวุฒิ  โฉมยา
8. เด็กชายประทีป  จาดเงิน
9. เด็กหญิงพฤกษา  ชานก
10. เด็กหญิงพาฝัน  ทองดี
11. เด็กชายภัทรดนัย  แสงประดับ
12. เด็กชายวัชรพงษ์  กรรณาริก
13. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมา
14. เด็กหญิงสรินทิพย์  จันทรวาส
15. เด็กชายสิทธิชัย  คงดี
16. เด็กหญิงสุกัญญา  จงเชื่อกลาง
17. เด็กชายสุวิทย์  รุ่งทอง
18. เด็กหญิงอัญญาศิริ  ยอดผา
19. เด็กชายอำนาจ  สีทาจันทร์
20. เด็กชายเอกลักษณ์  โตทอง
 
1. นางปัทมา  พูลเพิ่ม
2. นางพัชรี  กันทะวงศ์
3. นางสาวศจีณุช  นิลทุ้ย
4. นายสมศักดิ์  ก้านลำใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  รักฉ่ำพงษ์
 
140 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์ปิ่น
 
1. นางสนอง  ประเสริฐรอด
2. นางเนตรนภา  ชาติไทย
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 1. เด็กหญิงสุกานดา  สิทธิสิงห์
 
1. นายรณชัย  ทีมีศรี
 
142 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 1. เด็กชายธวัชชัย  เพ็งจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญเสริม
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองวัสกุลณี
2. เด็กหญิงดาว  เทียนสิงห์
3. เด็กหญิงธนัชพร  ลาทอนทาป
4. เด็กหญิงปิยะดา  เขื่อนฟัก
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขสกุล
 
1. นางลัดดา  กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม  ศรีสวัสดิ์
 
144 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงจตุพร  ซอพรมราช
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
145 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กชายมายหว่า  แซ่หย่าง
2. เด็กหญิงไมค์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงไมยิ้ง  แซ่ยิ้ง
 
1. นางธนิตา  ประเศรษโฐ
 
146 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่แตร 1. เด็กชายทวีเดช   หุ่นเสือ
 
1. นายทินกร   แก้วไทย
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองพริก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  วิเชียร
4. เด็กหญิงนทีรัตน์  พงษ์นิล
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีอินทร์
6. เด็กหญิงพรกนก  สันป่าแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์เรือง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญศรี
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  อยู่ยง
10. เด็กหญิงอภิรดา  คำพุฒ
 
1. นางลำพึง  โฝงสูงเนิน
2. นางอนงค์  หนูประชุม
3. นางอุษณีย์  เครือเขื่อนเพชร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล 1. เด็กหญิงอภิญญา  นิลนารถ
 
1. นายสุเทพ  บุญคง
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงผานิตา  มั่นคง
3. เด็กหญิงสมัชญา  เล็กเจริญ
 
1. นางดวงนภา  อยู่สุข
2. นางอุษา  สุรนารถ
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนภสร  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สังเกตุ
3. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภาวิณี  พวงจำปี
5. เด็กหญิงวรนุช  วรรณพฤกษ์
6. เด็กชายศรันย์  พานนนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สรรประเสริฐ
 
1. นางกันยารัตน์  อดิศรชูชัย
2. นายสมพงษ์  สุรนารถ
3. นางอุษา  สุรนารถ
 
151 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  พวงชาติ
 
1. นางสาวฐิติมา  ขุนเเร่
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรพิมล   ประภาหาร
2. เด็กหญิงวริศรา  กุลมณี
3. เด็กชายอานนท์  ประเสริฐภากร
 
1. นางพรทิพย์  เปรมปรี
2. นายมาโนชญ์  เปรมปรี
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กหญิงนันทนา  โคกพราน
2. เด็กหญิงยุวดี  คำดี
3. เด็กหญิงรินทราย  มีอุดร
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุวรรณา   เกิดปั้น
 
1. นางกัลยา  สอนประภา
2. นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เสือพรม
 
1. นางปาลิน  วงษ์แหวน
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายวุฒิกร  อ่อนตา
 
1. นายกำพล  ดิดประเสริฐ
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายชานนท์   จีระวัฒน์
2. เด็กชายรามินทร์   สุขขะ
 
1. นางพรทิพย์   ชูใจ
2. นางวัชราภรณ์  เจริญผล
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
159 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรมอินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนิรชา   แสงพงษ์
3. เด็กหญิงปณิตา   มั่นธรรม
4. เด็กหญิงปิยธิดา   มั่งคั่ง
5. เด็กหญิงสุรัญชนา   สีเอี่ยม
6. เด็กหญิงอรดี   เกตุชม
 
1. นางทับทิม  กรอบทอง
2. นางวิรวรรณ  กุลวงษ์
3. นางสาวสุณี  ปั้นอยู่
 
160 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กชายธนาธิป  อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา  จุ้ยซื่อ
 
1. นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง  จำปาทอง
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  พลายดี
2. เด็กชายนาวิน  จันแก้ว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  จงรักชอบ
 
1. นายชไมพร  ผากา
2. นางเพชรรัตน์  วลัย
 
162 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั้นงาม
 
163 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ชุ่มยิ้ม
 
1. นางฐิรพรรณ  คู่เจริญถาวร
 
164 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มสุธี
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
165 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤษฎิภัทร  กล่อมวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอนุเคราะห์
 
1. นางจารี  พาณิชย์กุล
2. นายอร่าม  สุนานันท์
 
166 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปุณิกา  ใบกว้าง
 
1. นางกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
 
167 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  เลิศวิริยะปิติ
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พิเชษฐ์อาภา
 
1. นางกชนิภา  นวลอินทร์
2. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
 
168 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายชัยชล  พุ่มเงิน
2. เด็กชายวัจน์กร  เกิดชนะ
3. เด็กชายศิลา  ชาลี
 
1. นางวิภา  ยศเรือง
2. นางอารมณ์  ศรีผ่าน
 
169 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพีรณัฐ  กล่ำเพียร
2. เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อังกูรขจร
 
1. นางกฤษณา  ชื่นสกุล
2. นางสาวเจนจิรา  แสนสุข
 
170 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงขนกพร  ก้าวสมบูรณ์
2. เด็กหญิงญาดา  สุดจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  รักวงษ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุ่มเมือง
2. นางมาลี  เสนารายณ์
 
171 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณกลาง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญญพงษ์
 
1. นางวรนาฏ  ศิริปัญญา
2. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
172 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายนภัสกรณ์  รสหวาน
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สีทา
 
1. นายอาคม  ศิริปัญญา
 
173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายฉัตรปราการ  สมัยกลาง
2. เด็กชายศุภกฤต  เกียวประเสริฐ
 
1. นางสาวศรันยา  ปานขาว
2. นายเมทิน  นาคำ
 
174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงวรพรร  ตุ้มเล็ก
2. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ปั้นงา
 
1. นางจิดาภา  นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์  มากหมู่
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทองทา
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
176 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  พิมทอง
 
1. นางอัญชลี  อิ่มโพ
 
178 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  พจนาพิมล
 
1. นางสมฤดี  ปลื้มอารมณ์
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายพยุห์  สุขอนนท์
 
1. นางวลัยพร  ศุภภะ
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกนกพล  ทองนุกูล
2. เด็กชายดุลภัทร  ใจบุญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วัฒนะจันทร์
2. นางวิยะดา  เขียวขจี
 
181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  พูดคล่อง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สละชีพ
 
1. นางมยุรี  พรมอ่อน
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ
 
182 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ตาลดี
2. เด็กหญิงสกุลตลา  แสงสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  อรัญแล
 
1. นางจันทนา  อื้อจรรยา
 
183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  ยอดพงษา
2. เด็กชายภัทรพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวประภาพร  อ่างหิรัญ
2. นางวิไลวรรณ  เจือทอง
 
184 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีเจริญพันธ์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แสงจันทร์
 
185 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายธีรพัฒน  สายมาตร์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
186 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงณัชญา  ขุนพิทักษ์
 
1. นายสมจิตร  เนียมประเสริฐ
 
187 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
188 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสาพล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
189 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายศิรวิทย์  วิทมาสิงห์
 
1. นางสาววิไล  แผ่เจริญเมตตา
2. นางสวลี  แผ่เจริญเมตตา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์คล้อย
2. เด็กหญิงศจี  เปี่ยมสินธุ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาดี
 
1. นางชฎากานต์  เจริญอินทร์
2. นางสาวณัฐพร  เจริญมาก
 
191 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศรีสมบุรณ์
3. เด็กหญิงพจมาน  ทองดี
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดายงค์
5. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
6. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำ
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นธานี
8. เด็กชายออมสิน  ปึ่งประกายศรี
 
1. นางสาวจินตนา  จีนทวงษ์
2. นายทองใบ  เพ็ชร์ครุฑ
3. นางภัทนียา  ประภาสโนบล
 
192 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พิชัย
 
1. นางดรุณี  คัมภ์วีระ
 
193 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเกสรา  อินทโชติ
 
1. นางธนนันท์  ถนอมวงศ์
 
194 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจริยา  เมืองศิริ
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
195 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายทรัพยากร  จินตภูมิ
2. เด็กชายวัชรมณฑล  เนื้อเทศ
 
1. นางจริยาพร  เสริมศาสตร์
2. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
196 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันทา
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
 
197 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรามาศ  สกุลเจริญ
2. เด็กหญิงศรัญญา  จำปาวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทรา  นิ่มนวล
 
1. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
2. นางสาวศิรินทรา  สอนสวัสดิ์
 
198 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายจักรกิต  นครเกตุ
2. เด็กชายราเชนทร์  เทียนแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต  คณโฑเงิน
 
1. นางประนอม  นิลละออ
2. นางวราภรณ์  บุตรแพง
 
199 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนพนธ์  รื่นอุรา
2. เด็กชายธมากร  มีโชคสม
 
1. นางสาวกนกวรรรณ  วัดเยื้อง
2. นายนพรัตน์  ใจอารีย์
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายยศกร  เกษี
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญหลาย
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิล
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพลอย  กลิ่นหอม
2. เด็กชายพีรณัฎฐ์  สุวรรณคีรี
 
1. นางลักษณา  ทองสุก
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
203 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองลำเจียก
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหยมทิพย์
3. เด็กหญิงกิติญา  สุภักดี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัสสา
5. เด็กหญิงฉัตราพร  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัชชามน  ช้างจวง
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาอ่าง
8. เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เทาว์
9. เด็กหญิงนิรมล  โพธิศิริ
10. เด็กหญิงนุชนาฎ  ใจสอาด
11. เด็กหญิงภัทรพร  ผอบทอง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหลือใหล
13. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ผลเวช
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงซื่อ
15. เด็กหญิงแพรวพิมล  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นางสุพัตรา  พนมมาศ
3. นางสุวารี  ตุ่มแก้ว
4. นางเบญจวรรณ  ดวงสีทา
 
204 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุภาเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ป้อมภา
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางนันทการ์  ฤทธิ์มาก
 
205 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองมี
2. เด็กหญิงประภัสรา  ทองอ้วน
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญเพียร
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นายสุกัลย์  งามแสง
 
206 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขพันธ์
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
207 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงเพชรแพรว  ใจเสขียน
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
208 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
209 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางสาวกุลณัฐ  สสิกุล
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
210 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สนธิมูล
3. เด็กหญิงชลันดา   มานิตย์
4. เด็กหญิงนพมาศ   มีผล
5. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
6. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
7. เด็กหญิงมัลลิกา  วงษ์เหมือน
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันฐี
9. เด็กชายวิริยะ  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงสุทธนุช  ทับผึ้ง
 
1. นางสาวพรรณราย    เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี   นิ่มโชคชัยเจริญ
 
211 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกชสกร   กล่ำมี
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  กุลแสนเต่า
3. เด็กหญิงจุติพร   ศรีสุพรรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    นัทธี
5. เด็กชายณัฐภาส   นิลพิทักษ์
6. เด็กชายพรรถพงษ์   ศรัทธา
7. เด็กหญิงวิภูสนา  เนียมงาม
8. เด็กชายเจนณรงค์   ดีอินทร์
 
1. นางสาวพรรณราย   เพิ่มพูล
2. นางสาวศุภลักษณ์   เวชสุวรรณ
3. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
212 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กชายณัฐภาส  นิลพิทักษ์
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กชายนรเศรษฐ  แสงบัวเผื่อน
11. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
12. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
13. เด็กชายพรพงษ์  เงินพงษ์
14. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
15. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
16. เด็กชายเจนณรงค์  ดีอินทร์
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
213 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนิพันธ์  โสมดี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวคัทลียา  นิลศิริ
2. นายอาคม  เตียประเสริฐ
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงดวงใจ  รัตนผล
2. เด็กชายปัณณพร  อมรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายอานนท์  วงศ์น้ำเพชร
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงขวัญกมล  สายันห์
2. เด็กหญิงณัฐชานนท์  สมณา
3. เด็กหญิงวริษรา  เขียวคำปัน
 
1. นางนิภาพร  เริงไว
2. นางรัตนา  ดอนหมื่นศรี
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชลนุช  อันอาสา
2. เด็กหญิงสุณิสา  ชัยโอภาส
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาภาศิริกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
2. นายพชร  เนื่องจากอวน
 
217 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วัฒนกุล
 
1. นางนันทิยา  เสือปาน
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เจริญสุข
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พลายฤทธิ์
3. เด็กหญิงมัสขรินทร์  โอวีระ
 
1. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
2. นางวัชรีย์  ศิริเสรี
 
219 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
220 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ
 
1. นางจิรฐา  โต๊ะกลม
2. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน   พรมสุริยา
2. เด็กหญิงปิยะรัต   หลักเพ็ชร์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   บางน้อย
4. เด็กชายสมบูรณ์   วิมล
5. เด็กหญิงสุกัญญา   มณีแก้ว
6. เด็กหญิงสุนันทา  จันทรัตน์
7. เด็กหญิงหรรษมนต์   ทับทิมหล้า
8. เด็กหญิงอรัญญา   สังกานอง
 
1. นางปานวาด   ปานอุทัย
2. นางรัตนา   กางกรณ์
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พันธ์   ใจมา
2. เด็กชายมานพ  พวงทอง
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายนพดล   สุมา
 
1. นายวันชัย   ศรีพรมมา
 
224 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงขจีนุช  เจริญมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงนิล
 
 
225 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
226 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ขาว
2. เด็กชายนัทพล  แสงทอง
3. เด็กหญิงประกายวรรณ  จันทร์ขาว
4. เด็กชายศุภศิลป์  ดำคลองตัน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วสุก
6. เด็กหญิงไพลิน  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ์
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายวรพงศ์  บุญปาล
2. เด็กชายอนุชา  วงค์อาษา
 
1. นายสุรพงษ์  มากมี
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทำทา
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สุขเจริญ
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นาคสุข
4. เด็กหญิงศิยาภรณ์  สอนส่งกลิ่น
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ดี
6. เด็กหญิงอัญชลี  ฤกษ์บุปผา
 
1. นางดรุณี  นรากรณ์
2. นางปราณี  ฤาชา
3. นางละออ  ทองพรม
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กชายพงศกร  บุญส่งกลิ่น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงสิทธิ์
3. เด็กชายอำนวย  สมพร
 
1. นายสุพจน์  นามขันทอง
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุรีพร  ไผ่งาม
2. เด็กหญิงมนเทียน  ประสงค์ผล
3. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเอม
 
1. นางปราณี  ฤาชา
2. นางละออ  ทองพรม
 
231 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ทองพลอย
 
1. นางศรีใหม่  สังวร