งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสายธาร    ยาภัย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วพรม
3. เด็กหญิงศินิทรา    นะราศรี
1. นางเพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
2. นางกาญจนา    กลั่นเชื้อ
2 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชงชัย    ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงญาดา    ทองคำ
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ    พรมโลก
1. นางสลักจิตต์    โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์    ภัทรกาญจนานนท์
3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    ชอบเพื่อน
2. เด็กหญิงนำฝน    สวยสม
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    พรหมเจริญ
1. นางสาวศุภักษร    พลอยโพธิ์
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ขำเจิม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เนี่ยมแก้ว
3. เด็กหญิงเขมณัฐฏ์    ใจกระสันต์
1. นางนันทนา    บุญคุ้มครอง
2. นางสาวกมลรัตน์    ขุมทรัพย์
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาธิป    อินทโชติ
2. เด็กหญิงสุนิสา    ปานศรี
3. เด็กหญิงอัญทิมา    จุ้ยซื่อ
1. นางสาวสายทอง    จำปาทอง
2. นายสมชิตร์    เที่ยงธรรม
6 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิกร    ชัยวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    คงเจริญ
3. เด็กหญิงสิริวิภา    พวงทับ
1. นายดนัย    ทัดแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................