งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สาลี
2. เด็กหญิงวนิดา    มีทองคำอนันต์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เงินทิพย์
1. นางมณีรัตน์    เอี่ยมอินทรีย์
2 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรนุช    ทะยอม
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทร์ล้อม
3. เด็กชายชัยยันต์    สุขมูล
1. นางฤดีมล    อิ่มเอิบ
3 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรกิต    นครเกตุ
2. เด็กชายราเชนทร์    เทียนแก้ว
3. เด็กชายศุภกฤต    คณโฑเงิน
1. นางวราภรณ์    บุตรแพง
2. นางประนอม    นิลละออ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................