งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรักเดียว    สมสุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ปู่สี
1. นางบังอร    สายแสง
2. นายประภาส    ศรีศักดิ์
2 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พันธุพูล
2. เด็กหญิงปารถนา    อยู่เพ็ชร
3. เด็กหญิงอริศรา    สิงห์สาท
1. นางวัชรินทร์    ศรีผ่าน
2. นางมยุรี    วรนุช
3 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    จำปาย้อย
2. เด็กหญิงวิระพร    ขีณะษา
3. เด็กหญิงรติมา    ทองเงิน
1. นายนวพล    ศรีอำพันธ์
2. นางณิชาพัฒน์    ดอกกุหลาบ
4 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ทองอนทร์
2. เด็กหญิงชุติมา    เตรียมรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก้วไสย
1. นางกองสิน    พัทยา
5 โรงเรียนวัดสนามไชย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิลินดา    วุ่นคง
2. เด็กหญิงอารียา    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    พันแสน
1. นางอรทัย    หว่านชัยสิทธิ์
2. นางจำนรรจา    สุรโชติ
6 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตรฯ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ฉุยมานะ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    กระตุดนาค
3. เด็กหญิงกฤษณา    วันทอง
1. นางวิไลภรณ์    โพธิ์บุคดี
7 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัฐกานต์    ขันทอง
2. เด็กชายณัฐกร    ทัพสกุล
3. เด็กหญิงพิชชาพร    เปรมปรีด์
1. นางฤดีมล    อิ่มเอิบ
8 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วฉ่ำ
2. เด็กชายมิตรชัย    พรมเจริญ
3. เด็กชายสุริยา    สอนสุข
1. นางบุญตา    ฤาชา
9 โรงเรียนพัฒนปัญญา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรภพ    ทองพร้อมพันธ์
2. เด็กชายธนดล    นนทวงษ์
3. เด็กชายกษมินทร์    จบศรี
1. นางสาวสุนีพร    เจริญชัย
2. นายณัชรัตน์    เดชนะ
10 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศิลา    ชาลี
2. เด็กชายวัจน์กร    เกิดชนะ
3. เด็กชายชัยชล    พุ่มเงิน
1. นางอารมณ์    ศรีผ่าน
2. นางวิภา    ยศเรือง
11 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุตินันท์    พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิดา    เเปลงเงิน
3. เด็กชายเทอดศักดิ์    ทาหนองโดก
1. นางสมรัก    จำปางาม
2. นางพรทิพย์    เปรมปรี
12 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราลี    สิงหา
2. เด็กหญิงสุพรรษา    รุ่งสกุล
3. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์    ปั้นคุ้ม
1. นางสาวณภาดา    มีวัยสม
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิดา    ยิ้มช้อย
2. เด็กชายอัศวกร    เชียงทอง
3. เด็กชายเอกรินทร์    องอาจ
1. นางนภัสวรรณ์    แก้วงาม
2. นางวัชรีย์    ศิริเสรี
14 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ทองแผ่
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ปู่แก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทรา    เสือโต
1. นางทองแท้    มณีรุ่ง
2. นางเกษณี    นิลละออ
15 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันมาก
2. เด็กหญิงนาตาลี    กลิ่นกลัด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุปผา
1. นางวิยะดา    จงสวัสดิ์
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    เกตุแย้ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    แก้วคูณนอก
3. เด็กหญิงอำนวย    กองเมือง
1. นางชุลีพร    ไกรทุกข์ร้าง
2. นางกมลณิศย์    สุขขี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................