งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรียา    สิมมาลา
1. นางมนันยา    สืบส่ง
2 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรยา    เลิศชวาลสกุล
1. นางวิไลวรรณ    ขุนจรูญ
3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    จินะสาม
1. นายนิวัฒน์    เหมือนเพชร์
4 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ดวงแก้ว
1. นางเสาวนีย์    แสวงเจริญ
5 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนุสรา    กีสี
1. นายวรรณนพ    ปัตตะแวว
6 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรภัทร    แซ่ลิ้ม
1. นางบุญแทน    แก้วเรือง
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์ฤดี    คำหลุ่น
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
8 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    ลิ้มสมบุญ
1. นางพัชรีย์    คงมั่น
9 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สำลี
1. นางจิรพร    งวดชัย
10 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัณ์ฑิรา    เกิดสาย
1. นางรุจิรา    พานิช
11 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    บัวสุวรรณ์
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายทศพล    อินทร์ผล
1. นางจริยา    ทั่งทอง
13 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    บัวทอง
1. นางวรางค์ภรณ์    เนื่องจากอวน
14 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทัศนีย์    โพติยะ
1. นางสุภาภรณ์    เตชะไตรภพ
15 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาริษา    บุญสร้อย
1. นางพิกุล    คงดำ
16 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    ชมทองหลาง
1. นางอัจฉรา    แก้วพรหม
17 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    คงอุบล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................