งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญธิดา    แก้วพรม
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ศิริฟัก
3. เด็กหญิงยุพิน    กลิ่นจำปา
1. นางเพ็ญศรี    จันทร์อินทร์
2. นางกาญจนา    กลั่นเชื้อ
2 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมิรันตี    บุญมี
2. เด็กหญิงนฤมล    งามแท้
3. เด็กหญิงภานุมาศ    ปลากัดทอง
1. นางสมพงษ์    ชินบุตร
2. นางสาวจงดี    ใบกว้าง
3 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมพร    อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงปราณี    บัวหอม
3. เด็กชายณัฐพล    แจ่มใส
1. นางสาวพัชรินทร์    ชมภู่
4 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    พรหมมา
2. เด็กหญิงสุวนันท์    คนเทศ
3. เด็กหญิงสิริกมล    กิจงาม
1. นายนวพล    ศรีอำพันธ์
2. นางณิชาพัฒน์    ดอกกุหลาบ
5 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรเทพ    เทาดี
2. เด็กหญิงสุธิดา    ทองสุข
3. เด็กหญิงปรารถนา    ชูเชื้อ
1. นางสลักจิตต์    โพธิ์หอม
2. นางอุดมลักษณ์    ภัทรกาญจนานนท์
6 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐมล    นาคนัตถ์
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    พวงกุหลาบ
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    เหมือนพลอย
1. นางสาวเพชรา    ทองดี
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    เกิดศรี
2. เด็กหญิงสุธาวี    แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิญญา    คำสัตย์
1. นางปิยะวรรณ    แม้นญาติ
2. นางปิยะวรรณ    แม้นญาติ
8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฤทัย    คงคาไหล
2. เด็กหญิงนภัทร์พร    บุญสิริพรชัย
3. เด็กชายสาธิต    สังข์ทอง
1. นางวัฒนา    อยู่สำราญ
9 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธุรกิจ    เหมือนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงบุณฑริกา    ขันเล็ก
3. เด็กหญิงรวีวรรณ    ใจร้าย
1. นางวราภรณ์    บุตรแพง
2. นางสาวศิรินทรา    สอนสวัสดิ์
10 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายฐากูร    อาจหาญ
2. เด็กชายสำราญ    นิติ
3. เด็กหญิงระพีพรรณ    สีดวงดี
1. นางจิราพร    บุญหนุน
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพีรพรรฒ    ปั้นสะอาด
2. เด็กหญิงกาญจนา    ลือพงษ์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำแสง
1. นางมยุรี    ทองหล่อ
12 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิตา    วิเชียรชาติ
2. เด็กหญิงนิสา    ฟักทอง
3. เด็กหญิงอุษาวดี    โพริน
1. นายชัยมงคล    ไตรธรรม
13 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ศิริมงคล
2. เด็กชายสุธิชา    คำเครือ
3. เด็กชายอนุกูล    ชื่นบานเย็น
1. นางสาวสุนันทา    กองตาพันธุ์
2. นางวารุณี    โพธิโสภณ
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    เอื้อสลุง
2. เด็กหญิงณิชา    นุ่มฝ้าย
3. เด็กหญิงพัชรี    ตันทอง
1. นายสมชิตร์    เที่ยงธรรม
2. นางสาวสายทอง    จำปาทอง
15 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    ฤทธิ์ทา
2. เด็กชายวันเฉลิม    ทองห่อ
3. เด็กชายคมกริช    สังข์บังงา
1. นางวันเพ็ญ    โพธิ์แจ้ง
16 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนพร    ผาไขย์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ชอบอินทร์
3. เด็กหญิงอทิตยา    เพ็ชร์อิ่ม
1. นางเย็นจิตร์    มาตจรัสเพชร
2. นางสาวปวีณา    พรมจารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................