งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 000008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัชชา    ชมชุม
1. นางรติพร    ชาลี
2 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา    บัวสีทอง
1. นางศิริจันทร์    กลมอ่อน
3 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ปานพลอย
1. นางนงลักษณ์    ทับทิมศรี
4 โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    หาธรรม
1. นางพเยาว์    ใจอารีรอบ
5 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    ประครองจัด
1. นางสาวสายสมร    มากสิงห์
6 โรงเรียนวัดเทพอำไพ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัสกร    ถิ่นสอน
1. นางสมคิด    ปัญญาแหลม
7 โรงเรียนพัฒนปัญญา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชพรรณ    กองสุทธิ์ใจ
1. นางสาวสุนีพร    เจริญชัย
8 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    แจ้งจิตร์
1. นางกัลยา    พากเพียร
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    แจ่มสุธี
1. นางเยาวภา    เทาศิริ
10 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    หว่างพัด
1. นางสาวปริศนา    กุลหอม
11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์    เทียนสอาด
1. นางทิพรัตน์    สอนทวี
12 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    นูสาลี
1. นางรุ่งจันทร์    จันทร
13 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สวัสดี
1. นางวรรณิภา    กรีวิเวก
14 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกษมาพร    ตะวันนา
1. นางธนนันท์    ถนอมวงศ์
15 โรงเรียนกําจรวิทย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตญาพร    ครุธพันธุ์
1. นางสาวจิตตรา    อุ่นละม้าย
16 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    นาคสุข
1. นางไขแสง    วงษ์นิ่ม
17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวัชโรทัย    สิงห์ป้อม
1. นางสาวอรุณรุ่ง    ศรีสุพรรณ
18 โรงเรียนบ้านดอนดึง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบงกช    พรมดี
1. นายวีระศักดิ์    เคียนทอง
19 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงน่านน้ำ    สาคำ
1. นางสาวพรพรรณ    โพธิ์แก้ว
20 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทนา    สายธนู
1. นางรุ่งระวี    เสือม่วง
21 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    สุภรณ์
1. นางสาวศรีพร    คุ้มพร้อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................