งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 000703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    เชียงฮวด
3. เด็กหญิงจรรยพร    ดาระดาษ
1. นางสาวประพรรณเพชร    อินทรทรัพย์
2. นางเตือนจิตร์    กุลเกตุ
2 โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิชาติ    ชูชื่น
2. เด็กชายยุทธพิชัย    บุญดี
3. เด็กชายคณินณัฐ    แช่มชะเอม
1. นางพรรณวิไล    ศรีระธุ
2. นางสมพร    เสือสง่า
3 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    จันทรวิโรจน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    สิทธิเกษกัน
3. เด็กหญิงอรพิมล    อินสระ
1. นางนิตยา    เหลืองทวีผล
4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเมธา    บุญแช่ม
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ก้อนคำ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์    เสมาขันธ์
1. นางสาวหทัยชนก    วงษ์ษา
2. นางจักร์กรี    จันทร์ศรี
5 โรงเรียนหนองคู สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรนันท์    แพนงาม
2. เด็กหญิงกัญจนาพร    บุญรักษา
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์    โตทุ้ย
1. นางนงค์ลักษณ์    อ่อนละมัย
6 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ชอนขุนทด
2. เด็กชายภูวนัย    สำเภาทอง
3. เด็กหญิงพรลินี    จันทร์โสม
1. นางอาภรณ์    ตาจันทร์
7 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัทร    ฑีฆะบุตร
2. เด็กชายสิงหา    ศรีประไพ
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์    มีจริง
1. นางมารยาท    กลิ่นจันทร์
8 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัณทิมา    เชื่อมชิต
2. เด็กหญิงสุชานาถญา    แววพิลา
3. เด็กชายฐาวรา    บุณยภัทรากุล
1. นางบุบผา    สุขมาก
2. นางสุดหล้า    แก้วดวงงาม
9 โรงเรียนวัดมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 1
10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนกร    กุลวงษ์
2. เด็กชายภูรินท์ธรรศ    ปรางศร
3. เด็กหญิงชนาชินาฏ    ถึงสุข
1. นางระวิวรรณ    ร่มลำดวน
11 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    สมัครการ
2. เด็กหญิงวันทนา    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงศิวาพร    ฉิรัมย์
1. นางสาวจิริยาวดี    ดิษฐ์อ่วม
12 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แจ่มไพบูลย์
2. เด็กหญิงภรณนรินทร์    ดาไกร
3. เด็กหญิงฐิติกาจน์    นันกลาง
1. นางทติยา    สุจริตจันทร์
13 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤติเดช    เภาโพธิ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์    เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงณัฐภัทร    จีวะสังข์
1. นางสุภาพร    เสาวภา
14 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิทาน    ฝักบัว
2. เด็กหญิงฐิติมา    กริ่งกลับ
3. เด็กหญิงมาลินี    อาจปล้อง
1. นายวรวุฒิ    กรีวิเวก
2. นางสาวฉวี    บุตรวงษ์
15 โรงเรียนซอย5 สาย2ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงไหมแก้ว    โสภณ
3. เด็กหญิงกรรณิการ    ผาสุข
1. นางอรวรรณ    สุรสิทธิ์
16 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฝนทอง    ปันชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สอนกล้า
3. เด็กหญิงสุชานันท์    อ่อนทองคำ
1. นางจิราพร    นุ่มฤทธิ์
2. นางจิรฐา    โต๊ะกลม
17 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนราวัลย์    พลรัตน์
2. เด็กหญิงสุชาวลี    แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงชนกานต์    สุขประเสริฐ
1. นางเกศรินทร์    ประชากุล
18 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ร่วมจิตร์
2. เด็กหญิงธัญชนก    มาแก้ว
3. เด็กหญิงพิรญาณ์    กรอบทอง
1. นางมาลี    เจตเจริญ
2. นางชัญญานุช    ร้อยแสนศึก
19 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนุตรา    ชุ่มจิตร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    คำรื่น
3. เด็กหญิงมนัสมนต์    พุฒติ
1. นางถนอมจิต    จันทร์พินิจ
2. นางปาริพรรณ    กระจ่างฤกษ์
20 โรงเรียนบ้านวังจั่น สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรินทร์ลภัส    ภัทรกุลไชยบูรณ์
2. เด็กหญิงมนัสชนก    จินดา
3. เด็กหญิงรัตน์ชนก    เฉลิมบุญ
1. นางรัชนี    บุกบุญ
21 โรงเรียนวัดสำราญ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    งามสุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    กรอบทอง
3. เด็กชายสราวุธ    ทองโกด
1. นางประภาศรี    โพธิวัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................