งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 000701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรถพร    ไพรศรี
1. นางสาวประพรรณเพชร    อินทรทรัพย์
2 โรงเรียนวัดใดยาว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบรรณทิตา    เกิดทอง
1. นางสาววรญา    แป้งนุช
3 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    คงทน
1. นางวนิดา    นุชประคอง
4 โรงเรียนบ้านหนองนางาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐาปณี    นิลกร
1. นางจามรี    ชัยกิจกรณ์
5 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภควัต    สังข์ด้วง
1. นางปวันกานต์    ชัยเสนา
6 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธัญสินี    หม้อทอง
1. นางรัตนประภา    มีเภตรา
7 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกวินทรา    ปรีชาญาณ
1. นางปาริชาติ    คงมั่น
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    พลอยประดับ
1. นางมารยาท    กลิ่นจันทร์
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอธิชา    ชูศรี
1. นางปิยะนาถ    เกิดโภคา
10 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณีรัตน์    พันธุ์วงศ์
1. นางสายหยุด    ดวงสีแก้ว
11 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    พุฒเสือ
1. นางอารีย์    พงษ์กล้า
12 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชพร    รุ่งหัวไผ่
1. นางทักษิณาวรรณ    คำตา
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แจ้งเปลี่ยน
1. นางจิราพร    นุ่มฤทธิ์
14 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ก๋งจิ๋ว
1. นางอรุณา    เกิดศิริ
15 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    บุญแสน
1. นางเพ็ญศรี    เขียวสอาด
16 โรงเรียนบ้านดอนดึง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    วงษ์ชมภู
1. นางอัมพา    ขันทอง
17 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุศราคัม    นาคทอง
1. นางสาวนวพรรษ์    พึ่งวงศ์ญาติ
18 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ทับทองหลาง
19 โรงเรียนธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์    บู่สุวรรณ์
1. นางไพรวัลย์    วีระประสิทธิ์
20 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาภากร    จิตเสือ
1. นางพรทิพย์    บริสุทธิ์
21 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ป้อมศรี
1. นางบุญชู    เพ็งพงศา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................