งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวสุลักขณา    ดีปานแก้ว
2. นางสาวดวงกมล    คำสอาด
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ล่องลอย
4. นางสาวเมธิญา    มาตย์สิมมา
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    หงษ์ทอง
6. นางสาวณิชากร    นุชพิเรน
7. นางสาวณัฐรัชต์    ขันตี
8. นายกฤษดา    เกิดศิริ
9. นางสาวณัฐยา    คุณโบราณ
1. นางสมหวัง    เที่ยงอินทร์
2. นางนันทนา    บุญคุ้มครอง
3. นางสาวขนิษฐา    วทัญญู
2 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะรัต    หลักเพ็ชร์
2. เด็กหญิงหรรษมนต์    ทับทิมหล้า
3. เด็กหญิงปานตะวัน    พรมสุริยา
4. เด็กหญิงภัณฑิรา    บางน้อย
5. เด็กหญิงสุกัญญา    มณีแก้ว
6. เด็กหญิงอรัญญา    สังกานอง
7. เด็กหญิงสุนันทา    จันทรัตน์
8. เด็กชายสมบูรณ์    วิมล
1. นางรัตนา    กางกรณ์
2. นางปานวาด    ปานอุทัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................