งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 000007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฟ้าอารีย์    ยิ้มฉาย
1. นางรุ่งทิพย์    บัติดอน
2 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    นาชีวา
1. นางบัวลอย    บริบูรณ์
3 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ชูศรี
1. นางชุลีพร    สองสี
4 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปาริษา    อรรคศรี
1. นางอภัยรัช    มงคลดี
5 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    คงพันธ์
1. นางสุจิตรา    บุญโพธิ์
6 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    คำเจริญ
1. นางอุทัย    บุญยิ่ง
7 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิรภา    อินทร์ทอง
1. นางวรีย์    ภู่เจิญชัยวรรณ
8 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    สลักเพชร
1. นางสาวเสาวนีย์    เคียนทอง
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัชพร    ภู่เงิน
1. นางสุมาภรณ์    เจริญตะคุ
10 โรงเรียนวัดยวด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บัวแดง
1. นางดวงเดือน    หอมละม้าย
11 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    อุปแก้ว
1. นางอรนุช    นาคประสิทธิ์
12 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภูริชญ    บุญอนันต์
1. นางสำริด    หุตะมาน
13 โรงเรียนวัดบ้านทราย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวริสา    วังยายฉิม
1. นางดวงดาว    สุมะลิ
14 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คำแก้ว
1. นางวันเพ็ญ    เจริญหลาย
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ประทุมมา
1. นางสาวสำรวม    สุขสโมสร
16 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปานถม
1. นางพัชราภรณ์    วีระประสิทธิ์
17 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    ภู่พลายงาม
1. นางกมลมาลย์    ช้อยแสง
18 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปทิตตา    สมบูรณ์
1. นางสุภัทรา    ศรีสวัสดิ์
19 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนี    ใจกระสันต์
1. นางอาภาภัทร์    หาทำ
20 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    รัมมะวาส
1. นางพยอม    รุ่งโรจน์
21 โรงเรียนวัดสำราญ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุมาลี    แจ่มกระจ่าง
1. นางเพ็ญศรี    ทิมวัฒน์
22 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    บุญทำ
1. นางสมพิศ    จิตทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................